การทำงานเป็นทีมนั้น ย่อมเกิดความเห็นที่ต่างกันเป็นธรรมดา ในบางครั้งความเห็น…