การตลาดในยุคปัจจุบันมีการแข่งขันกันสูงมากทำให้ Influencer เข้ามาเป็นตัวช่วยในการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้นซึ่งมีคำเฉพาะที่เรียกว่า “Influencer Marketing” แปลว่า “การตลาดแบบผู้ทรงอิทธิผล”