Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Author: ANGKOR

SME

ตำนานท้าววิรูปักโขนาคราช เจ้าแห่งทรัพย์สมบัติบูชาไว้ค้าขายร่ำรวย 

พญานาคกับคนไทยมีความเกี่ยวข้องกันมาช้านาน และอยู่ในชีวิตของคนไทยตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น การบูชาพญานาคเพื่อขออำนาจ โชคลาภ บารมี  การนำรูปปั้นพญานาคไปประกอบเป็นงานสถาปัตยกรรม ดังเช่น การนำไปประดับวัดวาอาราม อาคารที่ประทับของกษัตริย์ เพราะมีความเชื่อว่า นาคควรคู่กับสถาบันอันสูงส่ง เช่น บันไดทางขึ้นของพระธาตุดอยสุเทพจะมีพญานาคทอดยาวอยู่สองข้าง เราเรียกนาคที่ทอดตัวตรงบันไดว่า นาคสะดุ้ง หรือ ป้านลมหลังคาโบสถ์ที่เรียกกันว่า นาคลำยอง…

SME

อานิสงส์การสร้างวิทยาลัยสงฆ์และการบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิที่พักสงฆ์ 

ปัจจัยสี่ของมนุษย์นั่นคือ อาหาร  ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ชีวิตอยู่ได้ ซึ่งหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจทำให้ชีวิตลำบากได้ ในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีปัจจัยสี่เช่นกัน หรือ ที่เราเรียกกันว่า จตุปัจจัย จตุปัจจัย ประกอบด้วย จีวร คือ เครื่องนุ่งห่ม  บิณฑบาต คือ อาหาร   เสนาสนะ…