ไม้แปลกหายาก Softpower สินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก กรมส่งเสริมการเกษตรดันไม้แปลกเปิดตลาดส่งออกเพิ่มรายได้เกษตรกร

ศูนย์ข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ได้รายงานเรื่องกรมส่งเสริมการเกษตรเสริมทัพไม้แปลก ไม้หายากดันพาไทยสู่ศูนย์กลางส่งออกโลก โดยมีรายละเอียดดังนี้

กรมส่งเสริมการเกษตรได้มองเห็นศักยภาพของกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงไม้แปลกและไม้หายากจึงพร้อมช่วยผลักดันให้กับทั้งภาคเอกชนและผู้ผลิตให้เป็นศูนย์กลางส่งออกทั่วโลกเพื่อนำเม็ดเงินหลายพันล้านเข้าสู่ประเทศไทย

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานพิธีเปิดงาน Bangkok International Exotic Plants Show & Sale ครั้งที่ 1 ณ ฮอลล์ 6 IMPACT Exhibition Center  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีโดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้มีประโยชน์ในแง่ของการสร้างการรับรู้ให้กับประเทศต่าง ๆ ให้มองเห็นศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการค้าไม้ดอกไม้ประดับโดยเฉพาะในกลุ่ม Exotic Plant หรือไม้แปลกซึ่งมีทั้งความแปลกและความสวยงามรวมถึงเป็นไม้หายากระดับโลกที่ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยภาคเอกชนจนสามารถส่งออกไปจำหน่ายในหลายประเทศทั่วโลก

ไม้แปลกหายาก Softpower สินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก กรมส่งเสริมการเกษตรดันไม้แปลกเปิดตลาดส่งออกเพิ่มรายได้เกษตรกร

ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ภาครัฐต้องหันกลับมามองผู้ประกอบการกลุ่มนี้ใหม่ในการส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนโดยเฉพาะบทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เข้ามาช่วยดูแลแนวทางส่งเสริมพัฒนาที่จะสร้างความเข้มแข็งร่วมกับภาคเอกชนที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกให้สามารถเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้

ด้านคุณสรรพสิริ เชาวน์วาณิชย์ ประธานจัดงานได้แสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยถือเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ในการทำเรื่องของไม้แปลก ไม้หายาก ไม่ว่าเป็นแหล่งวัตถุดิบเป็นฐานการผลิตและการเป็นศูนย์กลางการค้ามานานแต่ที่ผ่านมาเรายังไม่เคยเปิดตัวให้เป็นที่รู้จักดังนั้นการที่สามารถทำให้ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขายรวมถึงผู้ที่ต้องการหาความรู้ได้มีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้กันจึงเป็นสิ่งที่ดีที่จะช่วยต่อยอดและขยายโอกาสให้ต่างชาติได้เข้ามาเห็นศักยภาพของเกษตรกรไทย และเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตขึ้นอีกด้วย

การที่กรมส่งเสริมการเกษตรเห็นความสำคัญและเข้ามาให้การสนับสนุนจึงถือเป็นเรื่องที่ตรงกับความต้องการของผู้เพาะเลี้ยงไม้แปลกและไม่หายากเพราะจะมีส่วนสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการเพาะเลี้ยงและส่งออกไปทั่วโลกโดยการจัดงานในครั้งนี้ได้นับความร่วมมือจากสวนไม่แปลกทั้งในและต่างประเทศรวมถึงต่างประเทศอีก 15 ประเทศมาร่วมออกร้านมากถึง 120 บูธ โดยในงานยังมีกิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนนวัตกรรมใหม่ ๆเช่น เวทีเสวนาในหัวข้อ “Anthurium” โดย Tezala &SKG nursey และเสวนาเรื่อง “วิธีขั้นตอนการจัดสวน การนำต้นไม้ไปใช้ในงาน” โดย Is Delight และTropical Garden

ผู้ที่เข้าร่วมงานยังมีโอกาสได้เลือกซื้อพันธุ์ไม่แปลกๆ และไม้หายากต่าง ๆ งานนี้จึงเป็นงานที่จะถูกนำไปต่อยอดพัฒนาให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางไม้หายากและไม้แปลกของโลกในอนาคต

ที่มา: https://doaenews.doae.go.th/archives/16937

ประเด็นสำคัญที่น่าสนใจจากข่าวไม้แปลกหายาก Softpower สินค้าเกษตรสู่ตลาดโลก กรมส่งเสริมการเกษตรดันไม้แปลกเปิดตลาดส่งออกเพิ่มรายได้เกษตรกร

 ในด้านของการเกษตรประเทศไทยเป็นประเทศที่ถือว่าเอกอุในเรื่องนี้ องค์ความรู้ในการทำการเกษตร เทคนิคต่าง ๆ ในการทำการเกษตรล้วนได้รับการสืบต่อและต่อยอดจนกลายเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จในหลาย ๆ วงการ นี่ก็คือความสามารถของเกษตรกรบ้านเราที่ควรค่าแก่การสนับสนุน ต่อยอดและนำพาพวกเขาให้สามารถหล่อเลี้ยงตัวเองได้

การผลักดันให้วงการไม้แปลก ไม้หายากมีการพัฒนาโดยมีเป้าหมายที่จะให้เป็นศูนย์กลางของโลกคือความพยายามที่จะผลักดันให้เกษตรกรที่มีองค์ความรู้ที่น่าสนใจได้มีโอกาสเข้ามาร่วมกลุ่มกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดผลผลิตออกสู่สากล นั่นก็เพราเกษตรกรบ้านเรามีศักยภาพในระดับสูงที่สามารถทำได้สำเร็จ เพียงแค่ได้รับการสนับสนุนจากทั่งภาครัฐและเอกชนอย่างเหมาะสมวงการนี้จะไปได้ไกลและสร้างมูลค่ากลับมาได้อย่างมากมายในอนาคต

เรื่องนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเกษตรกรที่อยู่ในวงการพันธุ์ไม้แปลกและพันธุ์ไม้หายากที่จะมีโอกาสได้ขึ้นมายืนอยู่ในแถวหน้าของวงการให้ได้ซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับตนเองก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยผลักดันโครงการและต่อยอดวงการพันธุ์ไมเแปลกพันธุ์ไม้หายากให้ออกสู่สากลและสร้างรายได้กลับมาสู่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น