สรุปเงื่อนไขแจกเงินเยียวยาน้ำท่วม เงินสูงสุด 9000 บาท

ครม. เคาะมาตรการช่วยผู้ประสบอุทกภัย ฤดูฝนปี 65 จำนวน 1,046,460 ครัวเรือนใน 3 กรณี วงเงิน 6,258 ลบ.
.
ที่ประชุม ครม. (29 พ.ย. 65) เห็นชอบหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 65 พร้อมอนุมัติวงเงิน 6,258,540,000 บาท สำหรับจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 1,046,460 ครัวเรือน (จากการสำรวจเบื้องต้น)

เงื่อนไขแจกเงินเยียวยาน้ำท่วมสูงสุด 9000 บาท พื้นที่ กรุงเทพมหานคร และ 66 จังหวัด

แจกเงินเยียวยาน้ำท่วม

โดยเป็นพื้นที่ที่ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ช่วยเหลือใน 3 กรณี
1. ที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันตั้งแต่ 1 วัน (24 ชั่วโมง) แต่ไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย หรือที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนละ 5,000 บาท

2. ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน ให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนละ 7,000 บาท

3. ที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง ติดต่อกันเกินกว่า 60 วัน ขึ้นไป ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ดังนี้

หลักเกณฑ์

– เป็นกรณีอุทกภัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อที่อยู่อาศัยในช่วงฤดูฝนปี 65 (13 พ.ค – 28 ต.ค. 65) รวมทั้งกรณีน้ำท่วมโดยฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง รวมถึงการระบายน้ำจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้
– เป็นที่อยู่ที่ประสบอุทกภัยตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน ซึ่งได้รับผลกระทบกรณีใดกรณีหนึ่ง

เงื่อนไข

เป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยฯ โดยมี :
– หนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกให้
– ผ่านการประชาคมหมู่บ้านของแต่ละพื้นที่ประสบสาธารณภัย
– ผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
– สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลจากสำนักงานเขตและกรุงเทพมหานคร

กรณีที่ประสบภัยหลายครั้ง ให้ได้รับความช่วยเหลือ “เพียงครั้งเดียว”
-การจ่ายเงินช่วยเหลือ : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยผ่าน “ธนาคารออมสิน

 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด