รีวิว เปิดร้านกาแฟ Amazon ลงทุนเท่าไหร่ คุ้มไหม เมื่อไหร่คืนทุน

สำหรับการลงทุนก่อสร้างร้าน ผู้สมัคร (Franchisee) จะต้องเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

1.      งบประมาณการลงทุนเปิดร้านกาแฟ Amazon

1.1 รูปแบบ Shop ขนาดร้าน 40-100 ตรม.

เปิดร้านกาแฟ Amazon
– ค่ากอสร้างร้านและตกแต่ง   800,000 – 1,600,000 บาท
– ค่าออกแบบ (8% ของค่าก่อสร้างและตกแต่ง)   64,000 – 128,000 บาท
– ค่าเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และเครื่อง POS   879,000 บาท
– ค่าประกันแบรนด์   100,000 บาท
– ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   40,000 บาท
– ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน   80,000 บาท
– ค่าแฟรนไชส์แรกเข้า   150,000 บาท
รวม 2,113,000 – 2,977,000 บาท

1.2 รูปแบบ Stand Alone ขนาดร้าน 130-160 ตรม.


ค่ากอสร้างร้านและตกแต่ง   1,100,000 – 1,500,000 บาท (ไม่รวมค่าสวนหย่อม)
ค่าออกแบบ (8% ของค่าก่อสร้างและตกแต่ง)   88,000 – 120,000 บาท
ค่าเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และเครื่อง POS   879,000 บาท
ค่าประกันแบรนด์   100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด   40,000 บาท
ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน   80,000 บาท
ค่าแฟรนไชส์แรกเข้า   150,000 บาท
รวม 2,437,000 – 2,869,000 บาท

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการเบื้องต้น ซึ่งอาจปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะตลาดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2.       ค่า Royalty Fee 3% จากยอดรายรับรายเดือน
3.       ค่า Marketing Fee 3% จากยอดรายรับรายเดือน
4.       อายุสัญญา 6 ปี และผู้สมัครจะต้อง Renovate ร้านทุกๆ 3 ปี ตามที่บริษัทกำหนด

เงื่อนไขคุณสมบัติผู้ซื้อแฟรนไชส์เปิดร้านกาแฟ Cafe Amzon

  • มีสถานะเป็นนิติบุคคลเท่านั้น
  • มีความพร้อมด้านการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน และ บุคคลากรประจำร้านกาแฟ
  • ต้องเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ ปตท.กำหนด และผ่านการทดสอบของ ปตท.
  • มีความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์และสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
  • มีความความเข้าใจและรักในงานบริการ

ผลประโยชน์ที่แฟรนไชส์ซีจะได้รับจากแฟรนไชส์ Cafe Amzon

1. สิทธิในการใช้แบรนด์

สิทธิในการใช้ เครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการ (Logo) Cafe Amazon รวมไปถึงได้รับสิทธิในการให้บริการตามมาตรฐานของ Cafe Amazon ตลอดระยะเวลาของอายุสัญญาแฟรนไชส์

2.ระบบ POS

Cafe Amazon ได้นำระบบปฏิบัติการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงระหว่างสาขาและสำนักงานใหญ่ (Point of Sale : POS) ทำให้ท่านสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การฝึกอบรม

การฝึกอบรมพนักงานจะถูกจัดขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยการฝึกอบรมจะเน้นทั้งด้านการขาย การให้บริการลูกค้า การใช้ระบบเครื่องบันทึกเงินสด (POS) รวมถึงการฝึกอบรมการบริการและความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการร้าน Cafe Amazon
นอกจากนั้นแล้ว ยังจัดให้มี On-site Training การฝึกปฏิบัติงาน ณ สถานที่จริง เพื่อให้พนักงานเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถรับทราบถึงปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อมูลที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุ และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4. ความช่วยเหลือในช่วงเปิดร้าน

การให้ความช่วยเหลือในช่วงแรกที่เปิดกิจการ โดย Cafe Amazon จะให้คำแนะนำช่วยเหลือตามความเหมาะสม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

5.การจัดกิจกรรมทางการตลาด

Cafe Amazon จะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการสร้างการจดจำให้กับผู้บริโภค (Brand Awareness)

 6.คู่มือการปฏิบัติงาน (Operation Manual)

คู่มือปฏิบัติการร้าน Cafe Amazon  ที่บรรจุความรู้ในการดำเนินธุรกิจของ Cafe Amazon เพื่อให้ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารจัดการร้านให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

7.ผลิตภัณฑ์

ได้รับสิทธิในการใช้สูตรเครื่องดื่ม ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ Cafe Amazon รวมทั้งมีสิทธิในการซื้อวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนสินค้าต่างๆ ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า Cafe Amazon

8.การให้คำปรึกษา

Cafe Amazon ได้จัดทีมงานคอยให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องต่างๆ

9.การตรวจสอบ

Cafe Amazon ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยตรวจสอบมาตรฐานและคอยให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อปรับปรุงร้านให้มีการบริหารจัดการที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด

การสมัครเข้าร่วมลงทุน/ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

>>       ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนง ขอเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon ได้ที่ www.cafe-amazon.com และยื่นแบบฟอร์ม
พร้อมหลักฐานประกอบการพิจารณาตามที่ระบุ ส่งมาที่ e-mail  : [email protected] หรือ
>>       ติดต่อเจ้าหน้าที่ Cafe Amazon โทร. 0-2537-2391 หรือ e-mail : [email protected]
หมายเหตุ: บริษัทจะคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น เพื่อออกสำรวจทำเลที่ตั้ง จากคุณสมบัติ และทำเลที่ตั้งที่ผู้สมัครได้กรอกในใบแบบฟอร์ม หากผู้สมัครท่านใดผ่านหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะติดต่อกลับเพื่อนัดหมายวันและเวลาในการสำรวจพื้นที่อีกครั้ง