เงินสดใจดี สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ เปลี่ยนจากเช่ามาเป็นเจ้าของ สินเชื่อเช่าซื้อจากเสนาดีเวลลอปเมนท์

ในยุคที่การเป็นเจ้าของบ้านดูเหมือนจะเป็นความฝันที่ยากจะเป็นจริงสำหรับคนรายได้น้อยถึงปานกลาง เนื่องจากหลายปัจจัยที่ทำให้การครอบครองที่อยู่อาศัยเป็นเรื่องที่ยากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินเฟ้อ, ราคาที่พักอาศัยที่เพิ่มสูงขึ้น, หรือภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น ทำให้การได้รับสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากธนาคารเป็นเรื่องที่ยากขึ้นอีกด้วยมาตรการที่คุมเข้มในการปล่อยสินเชื่อ ส่งผลให้อัตราการถูกปฏิเสธสินเชื่อเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ ได้เปิดตัวบริการ “เงินสดใจดี” เพื่อเป็นผู้ช่วยทางการเงินในการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดยอดปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคาร ผ่านการวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความสามารถในการผ่อนชำระของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีบริการสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรายย่อยภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการซื้อบ้านในกรณีที่สถานะทางการเงินยังไม่เป็นไปตามกำหนดของธนาคาร และการสร้างเครดิตผ่านการเช่าซื้อ เพื่อสร้างประวัติการชำระเงินและเครดิตที่ดี เพื่อเป็นเจ้าของบ้านต่อไปในอนาคต

ผลลัพธ์จากการทดลองให้บริการ “เงินสดใจดี” ในปี 2566 ได้แสดงให้เห็นถึงทิศทางที่ดี โดยสามารถช่วยให้ลูกค้าเป็นเจ้าของที่พักอาศัยจากยอดที่ธนาคารปฏิเสธได้ราว 7-10% หรือคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 300 ล้านบาท และในปี 2567 นี้ บริษัทได้ตั้งเป้าหมายให้ “เงินสดใจดี” ช่วยให้เข้าถึงการมีบ้านหรือลดยอดปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารได้อย่างน้อยที่ 10-15% ซึ่งจะสะท้อนโดยตรงไปถึงยอดขายบ้านของ SENA ที่จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ “เงินสดใจดี” จากบริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ ซึ่งเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของบ้านสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้:

 1. วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความสามารถในการผ่อนชำระ: บริการนี้ให้การวิเคราะห์สถานะทางการเงินของลูกค้าด้วยเครดิตบูโรและ DSR (Debt Service Ratio) โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแนะนำสินเชื่อที่เหมาะสมที่สุดกับสถานะเครดิตของลูกค้า
 2. บริการสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรายย่อย: นอกจากนี้ยังมีบริการสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อรายย่อยภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการซื้อบ้านในกรณีที่สถานะทางการเงินของลูกค้ายังไม่เป็นไปตามกำหนดของธนาคาร
 3. การสร้างเครดิตผ่านการเช่าซื้อ: บริการนี้ยังช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้างประวัติการชำระเงินและเครดิตที่ดีผ่านการเช่าซื้อ เพื่อเป็นเจ้าของบ้านในอนาคตได้
 4. ผลลัพธ์และเป้าหมาย: ตั้งแต่การเริ่มให้บริการในปี 2566, “เงินสดใจดี” ได้ช่วยให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของที่พักอาศัยจากยอดที่ธนาคารปฏิเสธได้ราว 7-10% หรือคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 300 ล้านบาท และในปี 2567 บริษัทได้ตั้งเป้าหมายให้ “เงินสดใจดี” ช่วยลดยอดปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารได้อย่างน้อยที่ 10-15%

บริการ “เงินสดใจดี” จึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ที่มีความฝันอยากมีบ้านสามารถเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสใหม่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ และช่วยเหลือสังคมในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม.

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • ผู้ที่มีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยทุกประเภท
 • เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้มีรายได้ประจำ อาชีพอิสระ หรือเป็นผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (มีอายุงานหรืออายุกิจการ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)
 • สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • กรณีผู้ขอกู้ ไม่เข้าด้วยคุณสมบัติในข้อใด สามารถกู้ร่วมกับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ระบุได้

เอกสารที่ใช้ในการขอสินเชื่อ

 • เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล (ผู้กู้ และ คู่สมรส / ผู้ค้ำประกัน)
 • สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณบัตร / ใบเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้

บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน และ สลิปเงินเดือน
 • รายงานผลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป (บัญชีส่วนตัว)
 • เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แพทย์, วิศวกร, สถาปนิก, ทนายความ)
 • ใบแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ม.50ทวิ) / ใบ ภงด.90/91/94
 • ผลการตรวจสอบเครดิตบูโร พร้อมคะแนนเครดิต

บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของกิจการ

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล / ทะเบียนการค้า
 • ทะเบียนผู้ถือหุ้น
 • หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับ
 • งบการเงินของกิจการ 1 ปี ย้อนหลัง (ถ้ามี)
 • สำเนาใบ ภพ.30 พร้อมใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง 6 เดือน (ถ้ามี)
 • รายงานผลการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนขึ้นไป (บัญชีบริษัท)
 • เอกสารที่แสดงถึงการมีฐานะทางการเงิน / ทรัพย์สิน / ทะเบียนรถ / โฉนดที่ดิน (ถ้ามี)
 • ใบเสร็จรับเงินบิลซื้อขายสินค้า
 • ภาพถ่ายกิจการ (ถ้ามี)
 • ผลการตรวจสอบเครดิตบูโร พร้อมคะแนนเครดิต

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 • สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน, หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • สำเนาใบสรุปค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และหลักฐานการชำระเงินดาวน์ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการอนุมัติสินเชื่อ การกำหนดเงื่อนไขอื่น ๆ หรือ ขอเอกสารเพิ่มเติมเป็นรายกรณี ตามความเหมาะสม

 


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์