สรุปเงินสงเคราะห์บุตรรัฐเตรียมจ่ายเพิ่มจาก 600 บาทเป็น 800 บาทต่อเดือน

“เงิน สงเคราะห์บุตร” สำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจบครบ 6 ปีบริบูรณ์ ล่าสุด รัฐบาลเตรียมจ่ายเงินเพิ่มจากเดิมเดือนละ 600 บาทเป็น 800 บาท เพื่อให้คุณแม่ในระบบประกันสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีความห่วงใยคุณแม่ผู้ใช้สิทธิประกันสังคม เมื่อคลอดบุตรแล้วอย่าพลาดใช้สิทธิในการรับ “เงินสงเคราะห์บุตร” เดือนละ 800 บาทจากประกันสังคมต่อบุตร 1 คน (ไม่เกิน 3 คน) ตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง การจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

สำหรับการเพิ่มจำนวน “เงิน สงเคราะห์บุตร” เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนและภาคแรงงาน ให้สามารถเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศชาติต่อไป

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงิน สงเคราะห์บุตรเพิ่มจาก 600 บาทเป็น 800 บาท

  • เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และและผู้ประกันตนมาตรา 40
  • จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนภายในระยะเวลา 36 เดือน หรือจ่ายประกันสังคมมามากกว่า 12 เดือนแล้วภายในเวลา 36 เดือน
  • เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
  • อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์จำนวนคราวละไม่เกิน 3 คน

กรณีหมดสิทธิ์รับเงิน สงเคราะห์บุตร

  • เมื่อบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์
  • บุตรเสียชีวิต
  • ยกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
  • ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

ผู้ประกันตน ที่เป็นคุณแม่สามารถยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์ บุตรได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร พื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาที่ท่านสะดวก หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สายด่วน 1506 และเว็บไซต์ www.sso.go.th

 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด