สรุปขั้นตอนการจองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี

จองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี

1.เข้าจองสิทธิที่นี่และยอมรับเงื่อนไขการฝาก

ลิ้งค์จองสิทธิ์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-S012/Register

ข้อตกลง จองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี

1. ผู้ลงทะเบียนที่ประสงค์จองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี เพื่อใช้บริการ ณ ธนาคารออมสินสาขา (“ผู้ลงทะเบียน”) สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th และ LINE Official : GSB Society (“ลงทะเบียน”) โดยธนาคารเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะครบวงเงินรับฝากตามที่ธนาคารกำหนด หากมีการลงทะเบียนครบวงเงินรับฝากแล้ว ธนาคารขอยุติการลงทะเบียน และภายหลังการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
2. ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนดให้ครบถ้วน เลือกจังหวัด สาขา วันที่ต้องการเข้ารับบริการตามที่ธนาคารกำหนด และจำนวนเงินที่ต้องการจองสิทธิ โดยจองสิทธิขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท และฝากเงินได้ครั้งเดียว ไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ หากมาติดต่อธนาคารไม่ตรงตามวันที่ สาขา และจำนวนเงินที่ระบุไว้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณารับฝาก
3.ผู้ลงทะเบียนใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข ทำรายการจองสิทธิได้ 1 สิทธิเท่านั้น
4.ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนจองสิทธิแทนผู้อื่นได้ โดยต้องระบุข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้น ๆ
5. ผู้ลงทะเบียนตกลงและยอมรับว่า เมื่อมีการลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคารและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดไว้จนปรากฏหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ให้ถือเป็นการลงทะเบียน โดยผู้ลงทะเบียนเอง และผู้ลงทะเบียนตกลงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการลงทะเบียน ก่อนการยืนยันการทำรายการสำเร็จ
6. เมื่อลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนถ่ายภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อรับบริการฝากเงิน “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี” กับธนาคาร ซึ่งเมื่อลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถยกเลิกการลงทะเบียนจองสิทธิได้
ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนจองสิทธิเงินฝาก เผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี ตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งหรือประกาศให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆตามที่ธนาคารเห็นสมควร

เงื่อนไขเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี

1.ผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป ที่มี ชื่อ – สกุล ที่ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จ และมีหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนจองสิทธิสำเร็จจากธนาคารเท่านั้น
2.ผู้ฝากเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น
3.ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล
4.ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกไว้เป็นบัญชีคู่โอน
5.ฝากเงินได้ครั้งเดียว โดยฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ หากฝากเกินกว่า 500,000 บาท ธนาคารจะถอนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

อัตราดอกเบี้ย Step Up ดังนี้

ปีที่ 1 ร้อยละ 1.25 ต่อปี
ปีที่ 2 ร้อยละ 1.50 ต่อปี
ปีที่ 3 ร้อยละ 1.75 ต่อปี
ปีที่ 4 ร้อยละ 2.00 ต่อปี
ปีที่ 5 ร้อยละ 2.25 ต่อปี
ปีที่ 6 ร้อยละ 2.50 ต่อปี
ปีที่ 7 ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ปีที่ 8 ร้อยละ 3.50 ต่อปี
ปีที่ 9 ร้อยละ 4.25 ต่อปี
ปีที่ 10 ร้อยละ 5.00 ต่อปี
ปีที่ 11 ร้อยละ 7.00 ต่อปี
ปีที่ 12 ร้อยละ 9.99 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 3.67 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 4.31 ต่อปี)

7.จ่ายดอกเบี้ยทุกปี โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
8.เมื่อฝากครบ 12 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
9.ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
10.ถอนก่อนฝากครบ 12 ปี จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง
11.บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
12.รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ เกี่ยวกับการรับฝาก “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี”ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
“การรับจ้างเปิดบัญชีและการซื้อขายบัญชีมีโทษตามกฎหมาย”

2.กรอกข้อมูลเพื่อจองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี

 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด