ออมสินเงินฝากปันน้ำใจ ดอกเบี้ย1.20% ปันดอกเบี้ยช่วยสังคมผ่าน4มูลนิธิ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการลงทะเบียนเงินฝากปันน้ำใจ (เผื่อเรียกพิเศษ)

1. ผู้ลงทะเบียนที่ประสงค์เปิดบัญชีเงินฝากปันน้ำใจ (เผื่อเรียกพิเศษ) เพื่อใช้บริการ ณ ธนาคารออมสินสาขา (“ผู้ลงทะเบียน”) สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ http://www.gsb.or.th หรือ line Official : GSB Society (“ลงทะเบียน”) โดยธนาคารเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และภายหลังการลงทะเบียนการฝากเงิน “เงินฝากปันน้ำใจ (เผื่อเรียกพิเศษ)” ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
2. ผู้ลงทะเบียนจะต้องกรอกข้อมูลตามที่ธนาคารกำหนดให้ครบถ้วน โดยระบุจำนวนเงิน และเลือกมูลนิธิ ที่ต้องการบริจาค
3. ธนาคารเปิดรับฝาก “เงินฝากปันน้ำใจ (เผื่อเรียกพิเศษ)” ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2566 จำนวนเงินในการลงทะเบียนขั้นต่ำ 10,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด
4. ผู้ลงทะเบียนใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 1 หมายเลข ทำการลงทะเบียนได้ 1 ครั้งเท่านั้น
5. ผู้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนแทนผู้อื่นได้ โดยต้องระบุข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลนั้น ๆ
6. ผู้ลงทะเบียนตกลงและยอมรับ เมื่อมีการลงทะเบียนผ่านช่องทางของธนาคาร และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ธนาคารกำหนดไว้จนปรากฏหน้าจอการลงทะเบียนการฝากเงิน “เงินฝากปันน้ำใจ (เผื่อเรียกพิเศษ)” แล้ว ให้ถือเป็นการลงทะเบียน โดยผู้ลงทะเบียนเอง และผู้ลงทะเบียนตกลงตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลการลงทะเบียนก่อนการยืนยันสำเร็จ
7. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนถ่ายภาพหน้าจอการลงทะเบียนสำเร็จเพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อ รับบริการฝากเงิน “เงินฝากปันน้ำใจ (เผื่อเรียกพิเศษ)” กับธนาคาร ซึ่งเมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ผู้ลงทะเบียนสามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้
8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขการลงทะเบียนเงินฝากปันน้ำใจ (เผื่อเรียกพิเศษ) ตามความเหมาะสม โดยธนาคารจะแจ้งหรือประกาศให้ทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร

เงื่อนไขออมสินเงินฝากปันน้ำใจ (เผื่อเรียกพิเศษ)

 1. ผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป ที่มี ชื่อ – สกุล ตรงกับผู้ลงทะเบียนฝากเงิน และมีหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนฝากเงิน “เงินฝากปันน้ำใจ (เผื่อเรียกพิเศษ)” สำเร็จจากธนาคารเท่านั้น
 2. ผู้ฝากเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี เท่านั้น
 3. ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล
 4. ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน
 5. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท ได้ไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2566
 6. ผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี และบริจาคเงินในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อปี ให้กับมูลนิธิช่วยเหลือสังคม
 7. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ทุกวันสิ้นเดือน
 8. จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้ ชนวันตามวันที่ฝาก
 9. ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 10. ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 6 เดือน จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.20 ต่อปี
 11. ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

เงื่อนไขการบริจาค ออมสินเงินฝากปันน้ำใจ

 1. ผู้ฝากเลือกมูลนิธิที่ประสงค์จะบริจาคเงิน สามารถเลือกได้มากกว่า 1 มูลนิธิ ดังนี้

– มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

– มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

– มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

– มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 1. ผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 ต่อปี และบริจาคเงินในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อปี ให้กับมูลนิธิช่วยเหลือสังคม
 2. ธนาคารจะดำเนินการหักเงินบริจาคร้อยละ 0.20 ต่อปี หลังจากลงรับดอกเบี้ยทุกเดือนจากบัญชีคู่โอนและ
  นำเงินไปบริจาคให้แต่ละมูลนิธิตามที่ผู้ฝากเลือกในเดือนถัดไป
 3. ตัวอย่างการคำนวณเงินบริจาค :

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ฝากเงินจำนวน 1,000,000 บาท จะได้บริจาคเงิน ดังนี้

ออมสินเงินฝากปันน้ำใจ ดอกเบี้ย1.20% ปันดอกเบี้ยช่วยสังคมผ่าน4มูลนิธิ

 1. ธนาคารจะนำส่งข้อมูล ชื่อ-สกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และจำนวนเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิดำเนินการบันทึกข้อมูลการบริจาคผ่านระบบ e-Donation โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th)
 2. รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากและเงื่อนไขการบริจาค “เงินฝากปันน้ำใจ (เผื่อเรียกพิเศษ)” ให้เป็นไปตามประกาศธนาคาร “การรับจ้างเปิดบัญชีและการซื้อขายบัญชีมีโทษตามกฎหมาย”

 


ติดปัญหาเรื่องหนี้สิน ทำยังไงดี ?

หากคุณ
– มีหนี้บัตรเครดิตและชำระขั้นต่ำ
– มีเงินกู้เริ่มผ่อนไม่ไหว
– สมัครสินเชื่ออะไรก็ไม่ผ่าน
– ติดหนี้นอกระบบ

เราช่วยคุณได้ด้วย
สินเชื่อรวมหนี้ดอกเบี้ยถูก
สมัครฟรี
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
**************************
จบทุกปัญหา #โครงการรวมหนี้ – ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ดอกเบี้ยต่ำ
เอกสารไม่ยุ่งยาก
►มีประกันสังคมมาตรา33
►ประวัติยังดี ปลดล็อค ทุกปัญหา สมัครง่าย อนุมัติไว
►รู้ผลเบื้องต้นทางออนไลน์