ออมสินปล่อยสินเชื่อ 500000 บาท ไม่ต้องค้ำ ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนนานสุด 7 ปี

ออมสินปล่อยสินเชื่อ 500,000 บาท ปลอดหลักประกัน ผ่อนนาน 7 ปี เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้กับพนักงานหน่วยงานเอกชน

ธนาคารออมสิน มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินด้วยสินเชื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน สำหรับพนักงานหน่วยงานเอกชนที่ทำข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอกู้เงินสินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน

 • เป็นพนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานเอกชน ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)
 • มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ยกเว้น กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) มีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีเงินเดือนต่อเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป
 • ไม่สามารถกู้ร่วมได้
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

จุดเด่น ออมสินปล่อยสินเชื่อ 500000 บาท สินเชื่อเพื่อสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน

จำนวนเงินให้กู้ กรณีไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน (Clean Loan) ให้กู้ไม่เกิน 500,000 บาท

 • อายุงานไม่เกิน 2 ปี ให้กู้ได้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน
 • อายุงานเกิน 2 ปีขึ้นไป ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน

กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท

 • อายุงานไม่เกิน 2 ปี ให้กู้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน
 • อายุงานเกิน 2 ปี ให้กู้สูงสุด 15 เท่าของเงินเดือน

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • ไม่เกิน 7 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

อัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียม

 • เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม

 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือโทร. 1115

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด