หลักสูตร Team & Trust By HABITScan สร้างให้แข็งแกร่งด้วยความเข้าใจนิสัยซึ่งกันและกัน

องค์กรมีการขับเคลื่อนด้วยทีมงาน ด้วยการสร้างทีม Team Building คือ การละลายพฤติกรรม

ลดความขัดแย้ง ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่น ความสามัคคี การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในการมีบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิต สร้างการสื่อสารที่ลงตัว เพิ่มทักษะการทำงานร่วมกัน ผ่านกิจกรรมที่ผ่อนคลาย ได้เรียนรู้เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น ระดมความคิดและช่วยกันแก้ปัญหา นำพาทีมไปสู่ประสบการณ์ มีกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ค่านิยม หลักขององค์กรได้เป็นอย่างดี “เข้าใจตน คน งาน ความสัมพันธ์องค์กรประสบความสำเร็จ”

หลักสูตรนี้จะพัฒนาผู้นำและทีมงานให้มีประสิทธิสูง คือเก่งคน ดูคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น และอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสันติ โดยใช้แบบทดสอบโปรแกรมจริตวินิจฉัยที่มุ่งเน้นลงไปที่รากฐานลักษณะนิสัยนิสัย จิตใจ วิเคราะห์ศักยภาพ สิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไข เห็นจุดแข็ง ภาวะผู้นำของผู้เข้าอบรม เพื่อการสร้างทีมที่เข้าใจกันและกัน ประสานความร่วมมือกันอย่างลงตัว ไว้วางใจกัน และมีอุปนิสัยอันเป็นตัวชี้วัดสำคัญเป็นการวิเคราะห์รายบุคคล โดยคอมพิวเตอร์ประมวลผล โปรแกรมวิเคราะห์นิสัยบนพื้นฐานทฤษฎีของจริต ๖ ชื่อว่า HABITScan มีกิจกรรมค้นพบตัวตน Workshop สร้างอุปนิสัย  และสามารถนำไปใช้จริง ซึ่งรูปแบบการเรียนรู้ที่สำคัญ

๑.การได้รู้จัก คือการรู้จักเพื่อนร่วมงาน เห็นความแตกต่าง รู้จักค่านิยมองค์กร

๒.ความเข้าใจคือเข้าใจถึงทัศนคติ แนวความคิด วิธีการทำงาน ผ่านเกมกิจกรรมจิตวิทยา

๓.สามารถนำไปใช้ได้จริง คือสามารถปรับใช้ในชีวิตประจำวันและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

๑. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้เป้าหมายชีวิต เข้าใจแนวทางการพัฒนาตัวเอง บทบาทหน้าที่ มีทัศนคติที่ดีต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีใจรักในงานที่ทำ

๒. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นทีมงานในองค์กร

๓. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับตนเอง เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความสามารถ มีแรงจูงใจในการทำงานอย่างมีเป้าหมาย 

Course Outline เนื้อหาการอบรม / กำหนดการสอน

เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

Module ๑: การค้นพบตนเอง สร้างความตระหนักรู้ รู้เป้าหมายชีวิต

การเข้าใจปัญหาประจำของตนเองและผู้อื่น เพื่อเลี่ยงความขัดแย้ง

  • การค้นหาตัวตน และจุดแข็ง ความสามารถของตนเองรายบุคคลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์นิสัย HABITScan
  • Workshop ความแตกต่างของนิสัยกับการทำงาน และการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน

เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน

เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

Module ๒: การเข้าใจบทบาทหน้าที่ ระดับความสามารถ และการเติบโต

  • บทบาทหน้าที่ ความคิดสร้างสรรค์ และคุณลักษณะความเป็นนำในตัวเอง Point Of You
  • Workshop แนวทางการพัฒนา เพื่อก้าวไปสู่ระดับขั้นพัฒนาสูงสุดในเวอร์ชั่นที่เราเป็น
  • สรุปการเรียนรู้ สะท้อนความคิด Reflection

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่าง ๑๕ นาที เวลา ๑๐.๓๐ และ ๑๔.๓๐ น.

รูปแบบการอบรม

การเรียนรู้แบบ Adults Learning ไม่ใช่การนั่งเรียนแบบบรรยายและจดจำ แต่เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพิเศษ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรง และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่นำมาจากการประยุกต์ ๓ ศาสตร์ที่สำคัญต่อการเรียนรู้ในยุคใหม่เข้าด้วยกัน ได้แก่

๑.Positive Psychology หลักจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อสร้างทัศนคติที่ใช่ เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน

๒.Neuroscience หลักวิทยาศาสตร์สมอง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด มีความเข้าใจ นำไปใช้ได้จริง

๓.Facilitation กระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์ตรง เพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

กิจกรรมสร้างประสบการณ์ เกม และ Workshop๔๕%
กิจกรรมตกผลึกความรู้จากผู้เรียน๓๕%
เนื้อหาทฤษฎี และ Storytelling๒๐%
  • วิทยากรหลัก (Facilitator) บรรยายเนื้อหา จัดกิจกรรม ดำเนินรายการ และสร้าง Engagement ของผู้เข้าเรียน ผ่านกิจกรรม การแชร์แยกกลุ่ม และเกมส์
  • เวลาในการอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเร็วในการดำเนินคลาสและการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หมายเหตุ

  • เนื้อหาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ และประโยชน์ของผู้เข้าอบรมเป็นหลัก
  • สถานที่ในการเรียนรู้ของผู้เรียนควรเป็นห้องที่สงบไม่มีเสียงรบกวนบรรยากาศสบายและผ่อนคลาย และควรปิดแอพพลิเคชั่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนเพื่อที่ผู้เรียนจะได้มีสมาธิในการเรียนรู้อย่างเต็มที่

วิทยากร

อาจารย์สุพรพิมล ปานสุวรรณ วิทยากรผู้เชี่ยวด้านพัฒนานิสัย และศักยภาพมนุษย์ด้วย HABITScan

วิทยากรการตลาดออนไลน์