สินเชื่อ SMEs ออมสิน กู้เงินด่วน สูงสุด 5 ล้านบาท สำหรับธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain สินเชื่ออออนไลน์ถูกกฎหมาย

สินเชื่อ SMEs ออมสิน กู้เงินด่วน สูงสุด 5 ล้านบาท สำหรับธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain สินเชื่ออออนไลน์ถูกกฎหมาย

สินเชื่อออมสิน ล่าสุด ออมสินปล่อยสินเชื่อธุรรกิจ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re – Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร สินเชื่อ SMEs ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ได้เงินด่วนสูงสุด 5 ล้านบาท

สินเชื่อธุรกิจออมสิน ออมสินปล่อยสินเชื่อโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re – Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs จากสถานการณ์โควิด-19 ถือเป็นสินเชื่อถูกกฎหมาย ธนาคารออมสิน สามารถกู้เงินด่วน สูงสุด 5,000,000 บาท ผ่อนนาน 10 ปี ปลอดชำระเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 2 ปี

โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re – Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร
ดีไหม

 • เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศเครื่องอบผ้า เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เป็นต้น
 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • ยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อออมสิน โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re – Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร

 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 • ประกอบธุรกิจโรงแรม หรือเป็น Supply Chain ของโรงแรม หรือธุรกิจร้านอาหาร หรือกิจการอื่นที่มีเอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ของท้องถิ่น
 • ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม
 • มีกำไรอย่างน้อย1ใน 5 ปี ย้อนหลังล่าสุด และปัจจุบันยังประกอบกิจการอยู่
 • กรณีเป็นนิติบุคคล ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ติดลบ

กู้เงินออมสินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re – Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ได้กี่บาท

 • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ วงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท

ระยะเวลาชำระเงินกู้

 • กรณี ขอกู้เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
 • กรณี ขอกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น สูงสุดไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน

หลักประกันสินเชื่อออมสินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re – Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร

 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเต็มวงเงิน หรือ
  หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้
 • สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักประกัน
 • ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน
 • โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน
 • ทั้งนี้ กรณีหลักประไม่เพียงพอ ให้ใช้หลักประกันอย่างน้อยร้อยละ 30 ของวงเงินกู้ ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อออมสินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re – Open ธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร

ระยะเวลาอัตราดอกเบี้ย
กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงินกรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันน้อยกว่า ร้อยลละ 30 และ ใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงินกรณีใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน
ปีที่ 1-2ร้อยละ 1.99 ต่อปี
ปีที่ 3 เป็นต้นไปMLR-1.00 ต่อปีMLR-0.5 ต่อปีMLR ต่อปี

ระยะเวลาโครงการ สินเชื่อ SMEs ออมสิน

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคาออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

สมัครสินเชื่อออนไลน์ สินเชื่อ SMEs ออมสิน

สมัครสินเชื่อออมสิน และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม https://ln15.gsb.or.th/SPGV-LNHL_Web/

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด