ออมสินออกสินเชื่อ GSB for BCG Economy เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ IOC ส่งนับยอด

สินเชื่อ BCG ออมสิน

เพื่อเป็นทุนหมุนเวียน ลงทุนในทรัพย์สินถาวร สนับสนุนกิจการที่มีโมเดลเศรษฐกิจ  BCG  (Bio-Circular-Green Economy)  สำหรับลูกค้าอุตสาหกรรม  ได้แก่

1.อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร  การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่เป็นพรีเมี่ยมสร้างรายได้สูง การใช้เทคโนโลยีระบบการผลิตและเครื่องจักรกลที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความยั่งยืน การยกระดับสินค้าเกษตรสู่สินค้าปลอดภัย

2.อุตสาหกรรมพลังงานและวัสดุ  มุ่งเน้นการเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์เคมีและวัสดุชีวภาพมูลค่าสูง ด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด

3.อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์  มุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถด้านการสร้างนวัตกรรม ยา วัคซีน  ยาชีววัตถุ  อุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการวิจัยทางคลินิคและการบริหารจัดการข้อมูลวิทยาศาสตร์การแพทย์รองรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ เพื่อลดการนำเข้า

4.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ มุ่งพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนควบคู่กับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงในการรองรับนักท่องเที่ยว ฟื้นฟูและป้องกันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น

รายละเอียดสินเชื่อออมสิน สินเชื่อ BCG ออมสิน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • 1.1 เป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 • 1.2 เป็นผู้ประกอบการที่นำทฤษฎีเศรษฐกิจใหม่ BCG  ซึ่งเน้นการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และนวัตกรรมมาต่อยอดจุดแข็งในการพัฒนาธุรกิจ โดยมีรายละเอียดตามแนวคิด  BCG  ดังนี้
  • เศรษฐกิจชีวภาพ  (Bioeconomy) โดย“เน้นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า”ผ่านการนำความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาพัฒนาทรัพยากรชีวภาพ หรือผลผลิตทางการเกษตร  เช่น

– ธุรกิจไบโอดีเซล และพลังงานทดแทน

– ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติ

  • เศรษฐกิจหมุนเวียน  (Circular Economy) โดย “เน้นการลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ (Zero Waste)” ผ่านการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด ด้วยการปรับกระบวนการผลิต ตลอดจนการนำวัสดุกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรสภาพ  กลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  เช่น

– ผู้ผลิตหรือจำหน่ายบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

– ผู้ผลิตหรือจำหน่ายบรรจุภัณฑ์รีไซเคิล ยกเว้น บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากปิโตรเคมี

  •  เศรษฐกิจสีเขียว  (Green Economy)  โดย “เน้นการแก้ไขปัญหามลพิษเพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน” ผ่านการพัฒนาที่สมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดล้อม  เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล   เช่น

– ผู้ผลิตหรือจำหน่ายแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)

– โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ/ชีวมวล/พลังงานหมุนเวียน/ขยะ)

– ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยท้องถิ่นสร้างเนื้อหาการท่องเที่ยว  การบริหารจัดการเส้นทาง  การลดพลังงาน  และการรักษาสิ่งแวดล้อม

 • 1.3 ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็น Supply Chain ของผู้ประกอบการตามข้อ 1.2 หรือ นำผลิตภัณฑ์จากข้อ 1.2  มาใช้ในการดำเนินงานธุรกิจ

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมสินเชื่อ

 • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
 • เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

จำนวนเงินสินเชื่อที่ให้กู้ต่อราย

 • พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ ทั้งนี้ กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้กู้เกินกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป

หลักทรัพย์ค้ำประกันการขอสินเชื่อ

1. หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทร่วมกัน เป็นหลักประกันเต็มวงเงินกู้  ดังนี้

1.1 สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสินพิเศษ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักประกัน

1.2 ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

1.3 โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินหลักทรัพย์

2. กรณีหลักประกันตาม 1. ไม่เพียงพอ ให้ใช้หลักประกันตาม 1. อย่างน้อยร้อยละ 30 ของวงเงินกู้ ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเพิ่มเติม

ประเภทสินเชื่อ

 • ประเภทเงินกู้ระยะสั้น ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใช้เงิน วงเงินการค้าต่างประเทศ
 • ประเภทเงินกู้ระยะยาว
 • หนังสือค้ำประกัน (L/G)

ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

 • เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 1 ปี ทบทวนวงเงินทุกปี
 • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี โดยจะให้ปลอดชำระหนี้เงินต้น ไม่เกิน  2  ปี  ในกรณีที่มีระยะเวลาชำระเงินกู้ตั้งแต่  2  ปีขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ BCG ออมสิน

ระยะเวลาหลักทรัพย์เป็นประกัน

เต็มวงเงินกู้

หลักทรัพย์เป็นประกัน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ  30

เงินกู้ระยะสั้นเงินกู้ระยะยาวเงินกู้ระยะสั้นเงินกู้ระยะยาว
ปีที่ 1 – 2MOR – 2.005MLR – 2.160MOR – 1.005MLR – 1.160
ปีที่ 3 เป็นต้นไปMORMLRMOR + 1MLR + 1

ค่าธรรมเนียมการขอสินเชื่อ

 • ค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้ : Management Fee หรือค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ : Front End Fee) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1.00 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ และขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
 • การออกหนังสือค้ำประกัน (L/G) ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมการออกหนังสือค้ำประกันตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่าง ๆ
 • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมบริการประเภทต่าง ๆ (ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อธุรกิจ)

ช่องทางติดต่อสอบถามสินเชื่อ

 • หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143