สินเชื่อแฟรนไชส์ออมสิน กู้ได้สูงสุด 1 ล้านบาท ชำระคืนสูงสุด 7 ปี

สินเชื่อแฟรนไชส์ออมสิน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อแฟรนไชส์ออมสิน

 • เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมกับระยะเวลาชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้รับสิทธิในการเข้าร่วมทำธุรกิจในการจำหน่ายสินค้า/บริการภายใต้ตราหรือเครื่องหมายการค้า/บริการของเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิที่ทำ MOU กับธนาคาร
 • มีสถานที่ประกอบการ/ทำเลที่ตั้งมีความเหมาะสม
 • ต้องผ่านการอบรมจากเจ้าของแฟรนไชส์หรือผู้ให้สิทธิ
 • มีถิ่นที่อยู่ที่แน่นอนสามารถติดต่อได้
 • มีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกประเภทใดประเภทหนึ่ง ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 • และควรใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) เพื่อสร้างประวัติทางการเงิน
  ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา และสะดวกสบาย

เอกสาร

 • หนังสือผ่านสิทธิ
 • คำรับรองผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

หลักประกัน

 • บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) กรณีกู้เกิน 50,000 บาท ต้องมีบุคคล หรือหลักประกันอื่นร่วมด้วย
 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

หลักประกันทางธุรกิจ

 • สิทธิการเช่าแผงค้า ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • ยานพาหนะที่ใช้ในกิจกา

จำนวนเงินให้กู้

รายละไม่เกินมูลค่าของสัญญาที่เจ้าของแฟรนไชส์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1.0 ล้านบาท/ราย

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัด ไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

 • ประเภทเงินกู้ระยะสั้น ให้มีการทบทวนวงเงินทุกปี
 • ประเภทเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 7 ปี
 • กรณีใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันให้มีระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 7 ปี

 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด