สรุปเงื่อนไขสินเชื่อแฟรนไชส์กสิกร วงเงินสูงสุด 80% ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี

เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ ง่ายได้ดั่งใจ​​ ไม่มีหลักประกัน ไม่มีประสบการณ์ธุรกิจก็กู้ได้ มีแฟรนไชส์ให้เลือกหลากหลาย อาหาร เครื่องดื่ม เบเกอรี่ ค้าปลีก การศึกษา บริการ

สินเชื่อแฟรนไชส์กสิกร

คุณสมบัติสินเชื่อแฟรนไชส์กสิกร

 • นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 20 – 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบันไม่เกิน 75 ปี)
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจ
 • มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

เอกสารขอกู้เงินสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรสหรือใบสำคัญหย่า ใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร คู่สมรสผู้สมัคร ผู้ค้ำประกัน เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนการค้า และ / หรือ เอกสารทางราชการอื่น ๆ
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • เอกสารรับรองการได้สิทธิ์จากแฟรนไชส์

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ
  • กรรมการผู้จัดการ
  • ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
  • ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน
  • ผู้ค้ำประกันทุกคน
  • ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • เจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 20% ขึ้นไปทุกคน ผู้ค้ำประกันทุกคน ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ เจ้าของหลักประกัน (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคล (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
 • งบการเงิน ฉบับยื่นสรรพากรปีล่าสุด และย้อนหลัง 2 ปี
 • เอกสารการเสียภาษี
 • เอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, Bill การค้า
 • สำเนาเอกสารสิทธิ์หลักประกัน (เฉพาะสินเชื่อแบบมีหลักประกันเท่านั้น)
 • บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี)
 • รายงานการประชุมของนิติบุคคลที่มีมติให้สมัครสินเชื่อกับธนาคาร
 • เอกสารรับรองการได้สิทธิ์จากแฟรนไชส์

รายละเอียดสินเชื่อแฟรนไชส์กสิกร

ประเภทวงเงิน

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD)
 • หนังสือค้ำประกัน (LG)

ระยะเวลาผ่อนชำระ

 • วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) สูงสุด 10 ปี (พิจารณาตามสัญญาแฟรนไชส์)
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) ทบทวนปีต่อปี
 • หนังสือค้ำประกัน (LG) ทบทวนปีต่อปี

วงเงินสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ย

 • สูงสุด MRR + 3% ต่อปี

หลักประกัน

มีหลักประกัน / ลดหย่อนหลักประกัน / ไม่มีหลักประกัน / บสย.ค้ำประกัน ขึ้นอยู่กับแฟรนไชส์ซอร์แต่ละแบรนด์ (ที่ผ่านการคัดเลือกจากธนาคาร)

จดทะเบียนการค้าไม่ถึง 1 ปี ขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

สามารถขอสินเชื่อได้ โดยธนาคารจะพิจารณาตามเกณฑ์ที่แฟรนไชส์ซอร์ระบุในเอกสารรับรองสิทธิ์

อยากเปิดแฟรนไชส์แต่ไม่มีเงินลงทุน ธนาคารปล่อยสินเชื่อได้ 100% หรือไม่ ?

ธนาคารสามารถพิจารณาอนุมัติสินเชื่อได้สูงสุด 80% ของมูลค่าการลงทุนตามที่แฟรนไชส์ซอร์ระบุในเอกสารรับรองสิทธิ์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแบรนด์แฟรนไชส์ที่ลูกค้าต้องการลงทุน

ขอสินเชื่อแฟรนไชส์ที่ไม่ได้อยู่ในแบรนด์ที่ธนาคารระบุไว้ได้หรือไม่ ?

สามารถขอสินเชื่อได้ โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อปกติที่ธนาคารกำหนด

เป็นพนักงานประจำมีแต่สลิปเงินเดือน ไม่มี Statement ธุรกิจ สามารถขอสินเชื่อแฟรนไชส์ได้หรือไม่ ?

สามารถขอสินเชื่อได้ โดยธนาคารจะพิจารณาตามรายละเอียดที่หนังสือรับรองจากแฟรนไชส์ซอร์ระบุมาให้

อยากทำธุรกิจแฟรนไชส์ แต่มีข้อจำกัดเรื่องหลักประกัน สามารถขอสินเชื่อได้หรือไม่ ?

สามารถขอสินเชื่อได้โดยสินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์กสิกรไทยถูกออกแบบไว้หลายหลายด้านหลักประกันทั้ง แบบไม่ต้องใช้หลักประกัน แบบใช้ บสย. เป็นหลักประกัน และแบบใช้หลักประกัน

 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด