สินเชื่อเพื่อความยั่งยืน อนาคตของธุรกิจการเงิน Net Zero จาก SCB

ธนาคารไทยพาณิชย์ได้เน้นความสำคัญในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยทุกมิติบนเส้นทางสู่ Net Zero โดยมีเป้าหมายในการปรับการดำเนินงานภายในธนาคารสู่ Net Zero ในปี 2030 และสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมโดยรวมเพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

เงื่อนไขสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน  สิทธิประโยชน์ คุณสมบัติผู้ขอกู้

ธนาคารได้ประกาศความสำเร็จในการสนับสนุนการเงินยั่งยืน (Sustainable Finance) ทะลุ 52,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 52% ของเป้าหมาย 3 ปี ที่ตั้งไว้ 1 แสนล้านบาทภายในปี 2025 โดยมีการสนับสนุนการเงินเพื่อความยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม

ทิศทางสินเชื่อเพื่อความยั่งยืน

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของธนาคารในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน ดังนี้:

  1. ความยั่งยืนกับธนาคารไทยพาณิชย์: นายกฤษณ์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ดำเนินธุรกิจอยู่คู่กับคนไทยมากว่า 116 ปี และยึดมั่นในการดำเนินองค์กรเพื่อความยั่งยืนบนหลักการธรรมภิบาล โดยตระหนักถึงการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กร, ลูกค้า และสังคมโดยรวม ในยุคที่โลกกำลังเผชิญความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการนำนโยบาย ESG เข้ามาผสานไว้ในแผนธุรกิจ เพื่อรักษาขีดความสามารถและการเติบโตอย่างยั่งยืน
  2. เป้าหมายการปฏิบัติงาน: ธนาคารมีเป้าหมายในการปรับการดำเนินงานภายในของธนาคารสู่ Net Zero ภายในปี 2030 และจากการให้สินเชื่อและการลงทุนภายในปี 2050 โดยมุ่งเน้นการนำพาองค์กร, ลูกค้า และสังคม ให้ก้าวไปข้างหน้า สร้างการเติบโตทางธุรกิจและเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
  3. การสนับสนุนการเงินเพื่อความยั่งยืน: นายกฤษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ธนาคารได้เร่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ของลูกค้าในประเด็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และโอกาสจากการดำเนินธุรกิจ พร้อมจัดสัมมนาและแบ่งปันความรู้ผ่านหลักสูตรต่างๆ รวมถึงเสริมสร้างองค์ความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ดีกับลูกค้าพันธมิตรที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  4. การเป็นกำลังสำคัญของประเทศ: นายกฤษณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมจะเป็นกำลังสำคัญ ผ่านการทำหน้าที่ของสถาบันการเงินหลักของประเทศด้วยความมุ่งมั่น และจะเป็นผู้นำในการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนแก่ลูกค้าทุกระดับ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศและโลกไปสู่เป้าหมาย Net Zero และการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนร่วมสนับสนุนในการให้ความรู้แก่องค์กรต่างๆ ในการบูรณาการแนวทางความยั่งยืนให้เป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อให้ทุกคนสามารถร่วมกันสร้างสังคมที่ยั่งยืนได้

เนื้อหาดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืน และการรับมือกับความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญหน้า โดยเน้นการสร้างความรู้และการสนับสนุนการเงินเพื่อความยั่งยืน และการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Net Zero ในอนาคต.

ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งมั่นสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยสู่ Net Zero ผ่านการสนับสนุนการเงินยั่งยืน และมีเป้าหมายในการปรับการดำเนินงานภายในธนาคารสู่ Net Zero ในปี 2030 นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการเงินเพื่อความยั่งยืนในรูปแบบต่างๆ ให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย

Net Zero คืออะไร?

Net Zero หรือ Global net zero emissions คือสถานะที่การปล่อยสารก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากมนุษย์ถูกสมดุลด้วยการลบสารก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากมนุษย์ในระยะเวลาที่ระบุ 1. ในบางบริบท “การปล่อย” อาจหมายถึงการปล่อยสารก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด แต่ในบริบทอื่น ๆ อาจหมายถึงการปล่อยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 1.

ทำไมต้อง Net Zero?

การบรรลุเป้าหมาย Net Zero ต้องการการดำเนินการเพื่อลดการปล่อยสารก๊าซ เช่น การเปลี่ยนแปลงจากพลังงานฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืน และเพื่อป้องกันการปล่อยสารก๊าซที่เหลืออยู่ องค์กรมักจะซื้อเครดิตคาร์บอนเพื่อป้องกันการปล่อยสารก๊าซ 2. ในปีที่ผ่านมา Net Zero ได้กลายเป็นกรอบการทำงานที่เป็นที่ยอมรับสำหรับความมุ่งมั่นทางภูมิอากาศ โดยมีประเทศและองค์กรต่าง ๆ ตั้งเป้าหมาย Net Zero 3.

ความสำคัญของ Net Zero

Net Zero มีความสำคัญในการจำกัดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และเป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายของข้อตกลงปารีส ซึ่งยืนยันว่าเราต้อง “บรรลุสมดุลระหว่างการปล่อยสารก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งที่มาและการลบโดยท่อนก๊าซเรือนกระจกในครึ่งหลังของศตวรรษนี้” 4.

สรุป Net Zero เป็นเป้าหมายที่สำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การบรรลุเป้าหมายนี้จะต้องการการลดการปล่อยสารก๊าซเรือนกระจกและการลบสารก๊าซเรือนกระจกจากบรรยากาศ การทำงานร่วมกันของประเทศและองค์กรทั่วโลกจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น.

Footnotes

  1. Wikipedia – Net zero emissions 2
  2. Wikipedia – Carbon offsets and credits
  3. Wikipedia – Net zero emissions
  4. Wikipedia – Net zero emissions