สรุปสินเชื่อธุรกิจรายย่อยออมสิน กู้ได้สูงสุด 1,000,000 บาท 10 ปี ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน

สินเชื่อธุรกิจรายย่อยออมสิน กู้ได้สูงสุด 1,000,000 บาท 10 ปี ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน

เลิกปวดหัวเรื่องเงินทุน เสริมสภาพคล่องธุรกิจได้แล้ว ให้สินเชื่อธุรกิจรายย่อยจากธนาคารออมสินช่วยได้ ให้คุณมีเวลาไปโฟกัสเรื่องการขายและสร้างกำไร รีบสมัครเลย โค้งสุดท้ายกับข้อเสนอพิเศษมากมาย!

✅ ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือนแรก
✅ ดอกเบี้ยต่ำ 6 เดือนแรก 3.99% (MRR – 2.255%) ต่อปี
✅ กู้ได้สูงสุด 1,000,000 บาท
✅ ระยะเวลา 10 ปี

จุดเด่น

  • เพิ่อใช้ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชย์กรรม ธุรกิจบริการ เกษตรเพื่อการค้าและอุสาหกรรม
  • เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
  • ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
  • ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

วัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ

เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ และเกษตรเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม ดังนี้

1) เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ

2) เพื่อลงทุนในทรัพย์สินถาวร

3) เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

ยกเว้น การซื้อขายที่ดินที่มีลักษณะเก็งกำไร

จำนวนเงินให้กู้

สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย

คุณสมบัติผู้กู้

1) เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2) สัญชาติไทย

3) ประกอบธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจพาณิชยกรรม ธุรกิจบริการ

4) ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

หลักประกัน

1) ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

2) ใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด ที่ดินว่างเปล่า และที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ค้ำประกัน

เอกสารประกอบการกู้ยืม

1) ใบคำขอกู้

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3) สำเนาทะเบียนบ้าน

4) เอกสารแสดงรายได้ เช่น บัญชีรายรับ -รายจ่าย /ใบเสร็จซื้อขายสินค้า ย้อนหลัง 6 เดือน

5) เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

เดือนที่ 1-6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR – 2.255 ต่อปี

เดือนที่ 7 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR ต่อปี

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)ปลอดชำระเงินต้น 6 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุกเดือน

ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อ

ร้อยละ 0.25 – 0.50 ของวงเงินกู้ตามสัญญา และไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 ธันวาคม 2565

ลงทะเบียนสมัครขอสินเชื่อธุรกิจรายย่อยออมสิน

https://loanreg.gsb.or.th/Page/GovermentDepartment/LoanRegisterShopHouseBusiness.aspx

 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด