สินเชื่อกรุงไทยเปย์เดะ วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ดอกเบี้ยต่ำ กู้เงินออนไลน์ได้ง่าย ๆ ผ่าน แอป

สินเชื่อกรุงไทยเปย์เดะ สมัครออนไลน์ สำหรับพนักงานเอกชน รับเงินเดือนผ่านกรุงไทย ดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูง กู้ได้ง่าย ๆ 100,000 ผ่อนไม่ถึง 2,000

จุดเด่นสินเชื่อกรุงไทยเปย์เดะ

รีวิวสินเชื่อกรุงไทยเปย์เดะ

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
 • ดอกเบี้ยต่ำ MRR+7% ต่อปี ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สินเชื่ออเนกประสงค์พร้อมใช้ แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
 • เงินกู้ออนไลน์สำหรับพนักงานประจำบริษัทเอกชนที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย
 • กู้เงินออนไลน์ได้ง่าย ๆ ผ่าน แอป Krungthai NEXT

รายละเอียดและเงื่อนไข สินเชื่อ กรุงไทย เปย์เดะ

 • ผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12 – 60 เดือน

วงเงินกู้ขอสินเชื่อ

 • สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1.0 ล้านบาท
 • ธนาคารจะตัดชําระค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย และเงินต้นของยอดหนี้ที่ลูกหนี้ค้างชําระนานที่สุดก่อน แล้วจึงตัดชําระยอดหนี้ที่ค้างชําระนานรองลงมา ตามลําดับ ทั้งนี้ หากลูกหนี้มีเงินดรองจ่ายในงวดการชําระ ธนาคารจะตัดชําระหนี้เป็นลําดับแรก รวมทั้งหากลูกหนี้มีดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะตัดดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ในงวดค้างชําระในลําดับของดอกเบี้ย โดยคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้ ตามข้อ 1 เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราดอกเบี้ย และ เบี้ยปรับกรณีผิดนัดชำระ

สําหรับบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจํา อัตราดอกเบี้ย MRR + 7.00% ต่อปีกรณีผิดนัดชําระหนี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยชําระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี (โดยอัตรารวมของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการค่าธรรมเนียมใดๆ จะไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคาร สําหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับ ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี) นับแต่วันผิดนัดชําระหนี้ เป็นต้นไปโดยคํานวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างชําระในแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้องหลังจากนันให้คํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจํานวนจนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น

สูตรการคํานวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระ คือ
(เงินต้นของค่างวดที่ผิดนัดชําระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัด x จํานวนวันที่ผิดนัด) /365 วัน

ค่าธรรมเนียมการขอกู้สินเชื่อ

ค่าอากรแสตมป์ : เงินกู้ 2,000 บาท ต่อค่าอากร 1 บาท เศษของ
2,000 บาท คิด 1 บาท สูงสุด ไม่เกิน 10,000 บาท
ค่าติดตามทวงถามหนี้ :
(1) กรณีค้างชําระหนี้หนึ่งงวด เรียกเก็บไม่เกิน 50 บาท ต่อบัญชี
ต่อรอบการทวงถามหนี้
(2) กรณีค้างชําระหนี้มากกว่าหนึ่งงวด เรียกเก็บไม่เกิน 100 บาท
ต่อบัญชี ต่อรอบการทวงถามหนี้
ยกเว้น ค่าติดตามทวงถามหนี้จะไม่มีการเรียกเก็บในกรณีดังนี้
(1) กรณีลูกหนี้มีหนี้ค้างชําระหรือหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ
สะสมไม่เกิน 1,000 บาท
(2) กรณีที่ได้รับชําระหนี้ครบตามจํานวนหรือมีการบอก
เลิกสัญญาแล้วตามกฎหมาย

การทำประกันภัยคุ้มครองเงินสินเชื่อ

ลูกค้าสามารถเลือกทําประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้ การทําประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทในกรณีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันทั้งนี้การทําประกันชีวิตฯดังกล่าว เป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าและไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ

การจัดส่งใบแจ้งหนี้และค่าธรรมเนียม

จัดส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่ลูกค้าทุกเดือนทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ ซึ่งมี รายละเอียดต่างๆ เช่น วงเงินกู้ จํานวนต้นเงินคงเหลือดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี)ค่าธรรมเนียม/ เบี้ยปรับ (ถ้ามี) รวมเงินที่ต้องชําระ วันที่ชําระครังต่อไป เป็นต้น

การแจ้งชำระเงิน ใบเสร็จชำระเงินจากลูกค้า

จัดส่งใบเสร็จรับชําระเงินกู้ให้แก่ลูกค้า ทุกเดือนทางไปรษณีย์ เฉพาะกรณีหักชําระจากบัญชีเงินฝากเท่านัน กรณีอื่นๆ ได้รับจากช่องทางตามที่ลูกค้าชําระ เช่น เคาน์เตอร์บริการที่สาขา หรือทางอิเล็ก
ทรอนิกส์ ตามที่ลูกค้าได้เลือกไว้ โดยแจ้ง รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน เช่น จํานวนเงินต้น ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยผิดนัด (ถ้ามี)ค่าธรรมเนียม/เบี้ยปรับ (ถ้ามี) รวมจํานวนเงินที่ชําระ เป็นต้น

เอกสารที่ใช้สมัคร

ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ (ขึ้นอยู่กับระเบียบเงื่อนไขของธนาคาร)

ข้อควรระวังในการขอสินเชื่อ

 • อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง MRR เปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ใน กรณีที่อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นอาจทําให้จํานวนเงินค่าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และหักชําระเงินต้นได้น้อยลง ทําให้จะต้องชําระงวดสุดท้ายในเงินจํานวนที่มากกว่าค่างวดปกติที่กําหนดไว้
 • ท่านต้องชําระหนี้ให้กับธนาคารตามจํานวนที่กําหนดในแต่ละรอบการชําระภายในระยะเวลาที่กําหนด หากผิดนัดชําระหนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ย
 • ผิดนัดชําระหนี้ตามข้อ 1
  หากท่านผิดนัดชําระหนี้หรือ ผิดเงื่อนไขการชําระหนี้ อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้จากท่าน

ช่องทางติดต่อธนาคาร

หากมีข้อสงสัยหรือประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งข้อร้องเรียน ลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ krungthai.com หรือ Call Center โทร. 02 111 1111 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา