วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน เงินติดลบเมื่อไหร่ นึกถึงสินเชื่อเพื่อคุณ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณออมสิน เงินติดลบเมื่อไหร่ นึกถึงสินเชื่อเพื่อคุณ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ คุณสมบัติผู้ขอกู้

  1.  มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

   1.  ผู้มีอาชีพอิสระ เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก อายุไม่เกิน 68 ปีบริบูรณ์ ณ 31 ธ.ค. 2566 ผู้มีรายได้ประจำ เป็นลูกค้าใหม่ หรือ ลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก อายุไม่เกิน 57 ปี 10 เดือน ณ วันลงทะเบียน

มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน เป็นลูกค้าเป้าหมาย ตามที่ธนาคารกำหนด จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

   1.  ผู้มีอาชีพอิสระ ลูกค้าสินเชื่อเดิมที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระปิดบัญชีแล้ว ผู้มีรายได้ประจำ เป็นลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือก หรือลูกค้าใหม่

ลูกค้าต้องมีอีเมลที่ใช้ติดต่อได้จริง เพื่อใช้ประกอบการนำส่งสัญญากู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์การกู้

  เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์ Covid-19

จำนวนเงินให้กู้

  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินรายละ 30,000 บาท ดังนี้
อาชีพลูกค้าเดิมที่ธนาคารคัดเลือกลูกค้าใหม่
ผู้มีอาชีพอิสระไม่เกิน 20,000 บาท--
ผู้มีรายได้ประจำไม่เกิน 30,000 บาทไม่เกิน 20,000 บาท

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

  2 ปี (24 งวด)

อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)
  • วิธีการคำณวณดอกเบี้ย
    – ดอกเบี้ยปกติ คิดจากเงินต้นคงเหลือและจำนวนวันในงวดนั้น (เงินต้นคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ยต่อปี x จำนวนวัน)/365

ตัวอย่างดังนี้

งวดที่วันที่เริ่มวันครบกำหนดชำระจำนวนวันจำนวนเงินการคำนวณดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินต้นชำระเงินงวด
103/04/202302/05/20232920,000.00(20,000*15%*29)/365 =238.35616731.64970.00
202/05/202331/05/20232919,268.36(19,268.36*15%*29)/365 =229.63662740.36970.00
331/05/202330/06/20233018,527.99(18,527.99*15%*30)/365 =228.42727741.57970.00
430/06/202331/07/20233117,786.42(17,786.42*15%*31)/365 =226.59412743.41970.00
531/07/202331/08/20233117,043.01(17,043.01*15%*31)/365 =217.12328752.88970.00
631/08/202302/10/20233216,290.14(16,290.14*15%*32)/365 =214.22650755.77970.00
   1. – ดอกเบี้ยผิดนัดไม่ชำระหนี้ จะถูกคิดสูงสุดตามประกาศธนาคารตั้งแต่เริ่มผิดนัด และอาจมีค่าติดตามทวงถาม
   1. (เงินต้นของงวดที่ค้างชำระ x อัตราดอกเบี้ยผิดนัดต่อปี x จำนวนวันผิดนัด)/365
   1. จำนวนวันผิดนัด = นับตั้งแต่วันที่ครบระยะเวลาผ่อนผันชำระหนี้ถึงวันก่อนที่ลูกค้ามาชำระ

ตัวอย่างดังนี้

   1.  กรณีค้างงวดที่ 2 เงินต้นของงวด = 740.36 บาท
งวดที่วันครบกำหนดชำระระยะเวลาครบ
ผ่อนผัน 24 วัน
วันที่ลูกค้ามาชำระจำนวนวันผิดนัด
(นับแต่ครบวันผ่อนผัน)
การคำนวณดอกเบี้ยดอกเบี้ยผิดนัด
231/05/202324/06/202328/06/20234(740.36*3%*4)/3650.24

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ เอกสารประกอบการขอกู้

  เอกสารที่ผู้ขอกู้จะต้องเตรียมเพื่อใช้ยื่นขอสินเชื่อผ่านธนาคารออมสินสาขา แยกตามอาชีพ ดังนี้
 • ผู้มีอาชีพอิสระ
  เอกสารแสดงการประกอบอาชีพ เช่น ภาพถ่ายปัจจุบันกิจการต้องมีผู้ขอกู้ร่วมอยู่ในภาพ /ภาพ Page ขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น
 • ผู้มีรายได้ประจำ
  สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด และ Statement เดือนล่าสุด

สินเชื่อรวมหนี้ (2S)

หลักประกันการกู้

  ไม่มีหลักประกัน

การจ่ายเงินสินเชื่อ และการชำระสินเชื่อ

 • ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
 • ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน กรณีชำระหนี้ล่วงหน้าสามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น กรณีที่ชำระ เงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้
  • วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน
  • วงเงินกู้ 8,000 บาท เงินงวด 390 บาท/เดือน

การพิจารณาสินเชื่อ

  การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด
  ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

การแจ้งผลการพิจารณาและการทำสัญญา

 • ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ทราบ ผ่านช่องทางการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชั่น MyMo และข้อความสั้น (SMS) เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ผ่านการอนุมัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การจัดส่งเอกสาร

  ธนาคารจะจัดส่งสัญญากู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) และเอกสารอื่นใด ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสินเชื่อ ทางอีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อธนาคารและ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด

ช่องทางในการติดต่อสอบถาม

  หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน Call Center 1115 และ 1143

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

  ยื่นขอสินเชื่อและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วิธีลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อคุณ การยืนยันตัวตน

  ธนาคาร จัดให้มีกระบวนการยืนยันและพิสูจน์ทราบตัวตนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และ การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง รวมถึงนโยบายภายในของธนาคาร โดยลูกค้าต้องให้ข้อมูลการแสดงตนที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

สินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อการรวมหนี้

การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  1.  ธนาคาร จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเพื่อติดต่อ แจ้งให้ทราบ ตรวจสอบ หรือยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีหรือการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ธนาคาร จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการสำหรับตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เพื่อให้ สอดคล้องกับกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่มีการใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต ธนาคาร จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่มีการเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากตามวัตถุประสงค์การใช้อันชอบด้วยกฎหมาย และจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปจำหน่าย ถ่ายโอน หรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น ธนาคาร อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ หากเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์แก่การสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการพิจารณาคดีของศาล กรณีที่ธนาคารได้ว่าจ้างบุคคลอื่น เพื่อให้ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ธนาคารเป็นผู้ควบคุมข้อมูล ธนาคารจะกำหนดให้บุคคลดังกล่าวต้องดำเนินการเก็บรักษาความลับ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกจากวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนด “ท่านสามารถตรวจสอบประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Privacy Notice) ได้ที่

https://www.gsb.or.th/other/privacy-notice/

  ”“ท่านสามารถตรวจสอบประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของธนาคารออมสิน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (Privacy Notice) ได้ที่ https://www.gsb.or.th/other/privacy- notice/”