ลงโฆษณาบน LINE Ads Platform ดีอย่างไร ?

  • เข้าถึงผู้ใช้ LINE ในประเทศ กว่า 47 ล้านคน
  • โฆษณาแสดงบน Chat List , Timeline และ LINE Today ซึ่งมียอดวิวเฉลี่ย 2,500 ล้านครั้งต่อเดือน,Line Today และ Line Wallet
  • Add Friend จากการคลิกโฆษณา สามารถโต้ตอบกับลูกค้าได้ทันที ปิดการขายง่าย สร้างฐานผู้ติดตามบัญชี Line OA
  • เพิ่ม Traffic เว็บไซต์ จากการคลิกโฆษณาส่งกลุ่มเป้าหมายไปยังเว็บไซต์ เพิ่มโอกาสสร้างยอดขาย สามารถทำ Retargeting ได้
  • เพิ่มจำนวนการดาวน์โหลดแอพ หรือการมีส่วนร่วมในแอพของผู้ใช้
  • กำหนดกลุ่มเป้าหมายจาก เพศ อายุ พื้นที่ ความสนใจ ระบบ เป็นต้น
  • ลงโฆษณาได้ทั้งรูปภาพ วีดีโอ และแอพพลิเคชั่น

วิทยากรสอนลงโฆษณา Line Ads Platform แนะนำขั้นตอนการสมัครเปิดบัญชีโฆษณา

สินค้าบางประเภทจำเป็นต้องมีการส่งเอกสารเพื่อพิจารณา วิทยากรสอนลงโฆษณา Line Ads Platform แนะนำขั้นตอนส่งเอกสารเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 

ระเบียบนโยบายและข้อห้ามในการลงโฆษณา Line Ads Platform

บริการสอนการทำการตลาดด้วย Line OA & Line Ads Platform ภายในองค์กร วิสาหกิจ SME องค์กรภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย สอนโดยวิทยากรสอนการลงโฆษณา Line Ads Platform  อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี


บริการอบรม ให้คำปรึกษาการทำธุรกิจออนไลน์  ฝึกอบรมภายในบริษัท แบบตัวต่อตัว การทำ  Content  Marketing,การโฆษณา  Facebook,การโฆษณา  Tiktok,การตลาด  Line  OA และการทำสินค้าให้คนหาเจอบน Google

บริการดูแลระบบการตลาดออนไลน์ให้ทั้งระบบ 
วิทยากรสอนลงโฆษณา Line Ads Platform