ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้วันสุดท้าย

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้ง “บอร์ดประกันสังคม” สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตน ผ่านทั้งเว็บไซต์และสำนักงานประกันสังคม ก่อนวันลงคะแนนในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 นี้

ข้อมูลสำคัญ:

 • วันเลือกตั้ง: 24 ธันวาคม 2566, เวลา 08.00-16.00 น.
 • ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง: ผู้ประกันตนมาตรา 33, 39, 40 และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคม
 • ผู้ประกันตน 1 คน สามารถเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ 7 คน
 • นายจ้าง 1 คน สามารถเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างได้ 7 คน

วิธีการลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

 • เข้าสู่ระบบที่ www.sso.go.th หรือติดต่อสำนักงานประกันสังคม
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
 • ยืนยันข้อมูลและเลือกสถานที่ใช้สิทธิ์

คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง:

 • มีสัญชาติไทย
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือนายจ้างติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่น้อยกว่า 3 เดือน

บทบาทของบอร์ดประกันสังคม:

 1. การเสนอความเห็น: ให้คำแนะนำและเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม
 2. การพิจารณากฎหมาย: พิจารณาและให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการกำหนดกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวกับประกันสังคม
 3. การบริหารกองทุน: วางระเบียบการรับ-จ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินของกองทุนประกันสังคม
 4. การจัดหาผลประโยชน์: วางแผนและบริหารการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม
 5. การพิจารณางบดุล: ตรวจสอบและพิจารณางบดุลของกองทุน รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 6. การให้คำปรึกษา: ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่คณะกรรมการอื่น ๆ หรือสำนักงานประกันสังคม
 7. การปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ: ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายหรือรัฐมนตรีมอบหมาย

สรุป: การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นโอกาสที่ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเลือกตัวแทนที่จะดูแลสิทธิประโยชน์ของตนเองในระบบประกันสังคม. การลงทะเบียนเป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องทำก่อนการเลือกตั้ง.

การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีในการเลือกตัวแทนที่จะดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนและบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ.

 

สินเชื่อส่วนบุคคลกู้ง่าย ดอกเบี้ยต่ำ ยื่นกู้ออนไลน์ที่นี่เลย