ลงทะเบียนสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน ออมสินปล่อยสินเชื่อ 20000 บาทแก้หนี้ ลงทะเบียนวันนี้ -31 ม.ค.66

คุณสมบัติผู้กู้ ลงทะเบียนสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

สินเชื่อออมสินแก้หนี้เพิ่มทุน

เป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
– ผู้มีรายได้ประจำ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
– ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
– เป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร (แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการสินเชื่อทางออนไลน์)

วัตถุประสงค์การกู้

– เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำรงชีพ หรือลงทุนประกอบอาชีพ
จำนวนเงินให้กู้
– 20,000 บาทต่อราย
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
– สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)
– ปลอดชำระหนี้เงินต้น 6 งวดแรก ชำระดอกเบี้ยปกติ

วิธีการชำระสินคืนเงินกู้

– ธนาคารจะโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติและหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo
– ชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน โดยหักชำระผ่านบัญชีเงินฝาก มีเงินงวดชำระ ดังนี้
1. งวดที่ 1 – 6 เงินต้น ปลอดชำระเงินต้น 6 งวดแรก ดอกเบี้ย 70 รวมชำระเงินงวด 70
2. งวดที่ 7 – 23 เงินต้น 1,112 ดอกเบี้ย 70 รวมชำระเงินงวด 1,182
3. งวดที่ 24 เงินต้น 1,096 ดอกเบี้ย 70 รวมชำระเงินงวด 1,166
รวม 20,000 ดอกเบี้ย 1,680 รวมชำระเงินงวด 21,680

อัตราดอกเบี้ย

– อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน (Flat Rate)
– อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)
หลักประกัน
ไม่ต้องมีหลักประกัน
ค่าธรรมเนียม
– ไม่มีค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

– ผู้ขอกู้ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมโครงการมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร เพื่อขอใช้บริการสินเชื่อช่องทางออนไลน์ www.bot.or.th/debtfair และคลิก “ลงทะเบียนแก้หนี้สัญจร” แล้วติดต่อสาขา เพื่อยื่นเอกสารขอกู้
– ผู้ขอกู้ที่ผ่านการอนุมัติหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ให้จัดทำนิติกรรมสัญญาผ่าน Mobile Application MyMo

เอกสารประกอบการขอกู้

– บัตรประจำตัวประชาชน
– กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ใช้หลักฐานแสดงรายได้เดือนล่าสุด เช่น สลิปเงินเดือน/หนังสือรับรองเงินเดือน เป็นต้น
– กรณีเป็นผู้มีอาชีพอิสระ ใช้ภาพถ่ายประกอบอาชีพที่มีผู้ขอกู้ปรากฎในภาพถ่าย

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือโทร. 1115

สรุปขั้นตอนลงทะเบียนแก้หนี้เพิ่มทุนออมสินยังไง

เข้าเว็บไซต์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/Page/Consent.aspx

ข้อตกลงในการทะเบียนแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน


  • ยอมรับข้อตกลงในการรับลงทะเบียน
  • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ลงทะเบียนแก้หนี้เพิ่มทุนออมสิน

  • กรอกข้อมูลสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุนลงทะเบียน

ลงทะเบียนสินเชื่อแก้หนี้เพิ่มทุน

  • เลือกการขอคำปรึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หลังจากนั้นกดปุ่มสมัครใช้บริการ

 

สรุปอัตราเงินสมทบประกันสังคม 2564 ล่าสุด