รัฐกระตุ้นอสังหา 5 มาตรการภาษีอสังหา – 2 มาตรการสินเชื่ออสังหา

บทความเรื่อง “สินเชื่อกระตุ้นอสังหา 5 มาตรการภาษี – 2 มาตรการสินเชื่อ” นี้จะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจกับนโยบายและมาตรการที่รัฐบาลได้วางไว้เพื่อกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2567 ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวและเติบโตได้ในระยะยาว โดยมีทั้งมาตรการด้านภาษีและมาตรการทางการเงินที่น่าสนใจ ดังนี้

5 มาตรการด้านภาษีอสังหา

  1. ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นดอกเบี้ยกู้ยืม – มาตรการนี้เป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้ที่กู้ยืมเงินเพื่อซื้อ, เช่าซื้อ, หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ไม่เกิน 100,000 บาท เพื่อบรรเทาภาระของผู้มีเงินได้
  2. การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – รัฐบาลมีนโยบายลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90 สำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาไม่เกิน 3 ปี เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้ประกอบการระหว่างการก่อสร้าง
  3. การยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – สำหรับทรัพย์ส่วนกลางที่มีไว้เพื่อใช้ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด, ที่ดินอันเป็นสาธารณูปโภคตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน, และกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  4. การขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง – การจัดเก็บภาษีที่ดินฯ ในปี 2567 ถูกขยายเวลาออกไปอีก 2 เดือน เพื่อให้ผู้เสียภาษีมีเวลาในการจัดการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มากขึ้น
  5. มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย – ลดค่าจดทะเบียนการโอนจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 1 และลดค่าจดทะเบียนการจำนองจากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 ที่จดทะเบียนในปี 2567

2 มาตรการทางการเงินเพื่อสนับสนุนการมีที่อยู่อาศัย

  1. โครงการบ้านล้านหลัง – โครงการนี้มุ่งเน้นให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่ไม่สูง โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สนับสนุนสินเชื่อผ่อนปรน วงเงิน 20,000 ล้านบาท วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี
  2. โครงการสินเชื่อ Happy Life – โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง วงเงินกู้ต่อรายตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี อยู่ที่ร้อยละ 2.98 ต่อปี ดอกเบี้ยต่ำที่สุดในปีแรกที่ร้อยละ 1.95 ต่อปี

การนำเสนอมาตรการเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงถึงความพยายามของรัฐบาลในการสนับสนุนภาคอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนในการมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว การเข้าถึงสินเชื่อและการลดภาระภาษีเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า.