ตีโจทย์แก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับชุมชนอยู่คู่อุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน”

กรุงเทพฯ 22 กุมภาพันธ์ 2565 – กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม เดินหน้านโยบาย “ดีพร้อมแคร์” เร่งปรับกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พร้อมเชื่อมโยงพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดตัวโครงการใหม่ปี 2565 รุดสร้างและพัฒนาผู้นำธุรกิจพันธ์ดีพร้อม หรือ ดีพร้อมฮีโร่ (DIPROM Heroes) เชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจในท้องถิ่นและชุมชน รวมถึงเพิ่มความเข้มแข็ง
ต่อระบบเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกลไกการดำเนินงาน “ฮีโร่” (Hero) และ “แองเจิ้ล” (Angel) โดยคาดว่า
จะสามารถต่อยอดธุรกิจในรูปแบบใหม่เพื่อดำเนินธุรกิจหรือขยายธุรกิจ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า
10 ล้านบาท

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม ขานรับนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจภายหลังที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศตั้งแต่ระดับฐานรากและยกระดับศักยภาพของธุรกิจไปสู่ธุรกิจในรูปแบบใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม
การขยายภาคธุรกิจอุตสาหกรรมออกไปยังท้องถิ่นที่มีพื้นฐานด้านการเกษตรเป็นทุนเดิมและใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่
ทำให้การส่งเสริมและยกระดับศักยภาพพื้นที่เป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องใช้ระยะเวลา การเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องมีรูปแบบของธุรกิจใหม่ จึงจำเป็นต้องอาศัยตัวกลางในกระบวนการพัฒนา ดังนั้น ดีพร้อม จึงได้ทำการสำรวจปัญหา ความต้องการ และการรับฟังความคิดเห็นของเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ตอบโจทย์ความต้องการในทุกมิติและสอดรับกับบริบททั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ในปัจจุบันผ่านแนวทางการดำเนินงาน ภายใต้ นโยบาย “DIPROM CARE: ดีพร้อม แคร์”

ดีพร้อม ได้เดินหน้าจัดทำ “โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำธุรกิจพันธุ์ดีพร้อม หรือ ดีพร้อมฮีโร่ (DIPROM Heroes)” เพื่อพัฒนาวิสาหกิจต้นแบบในการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ให้สามารถบรรเทาปัญหาและฟื้นฟูเครือข่ายเอสเอ็มอี รวมถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการเสริมแกร่งโดยให้ธุรกิจ
ที่มีเทคโนโลยีหรือบริการเข้าไปสนับสนุน แบ่งปัน หรือช่วยเหลือเครือข่ายกับชุมชน เกษตรกร หรือผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ โดยดีพร้อมฮีโร่ (DIPROM Heroes) จะเข้าไปเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงและผลักดันให้เกิดกระบวนการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจในท้องถิ่นและชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศตั้งแต่ระดับท้องถิ่นฐานราก รวมถึง
การสร้างต้นแบบและปัจจัยที่จะช่วยจุดประกายให้กับวิสาหกิจหรือธุรกิจกลุ่มที่มิได้แสวงหาผลกำไรเพียงอย่างเดียว
แต่ยังมุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความเข้มแข็งตลอดทั้งเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน
อีกทั้งยกระดับศักยภาพของธุรกิจภายในประเทศไปสู่ธุรกิจในรูปแบบใหม่ที่สามารถอยู่รอดในยุคต่อไป”

ดร.ณัฐพล กล่าวต่อว่า การดำเนินงาน ดีพร้อมฮีโร่ มีกลุ่มเป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) “ฮีโร่” (Hero) เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือวิสาหกิจชุมชน ที่ทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างมีความคิดสร้างสรรค์
โดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการตลาดชั้นเยี่ยม นำไปปรับใช้ในธุรกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายธุรกิจ
ในท้องถิ่นและชุมชนให้สามารถมีรายได้และต่อยอดสู่ธุรกิจในรูปแบบใหม่ 2) “แองเจิ้ล” (Angel)  คือ องค์กรขนาดใหญ่หรือหน่วยงานที่มีศักยภาพ มาร่วมสนับสนุนธุรกิจของเรือข่ายของกลุ่มฮีโร่ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย ร่วมงาน
ให้ทุนร่วมลงทุน หรือประชาสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่การเสียประโยชน์อย่างเดียว แต่ได้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกับกลุ่มฮีโร่และเครือข่ายของฮีโร่ด้วย โดยจะดำเนินการฝึกอบรม ภายใต้กรอบความคิด (Mindset) 3 องค์ประกอบคือ 1) สิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมภิบาล 2) การตลาด 5.0 เทคโนโลยีเพื่อมวลมนุษยชาติ และ 3) แก่นแท้ธุรกิจ
สตาร์ทอัพ ซึ่งการดำเนินงานในระยะแรกจะเป็นการพัฒนาผู้นำเครือข่ายให้มีแนวคิดให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ
จากการประสานความร่วมมือของฮีโร่และแองเจิ้ล โดยจะมีกระบวนการบ่มเพาะผู้นำธุรกิจพันธุ์ดีพร้อมจับคู่ธุรกิจ และสร้างเครือข่ายผู้นำธุรกิจพันธุ์ดีพร้อมมารับมือกับภารกิจสร้างความยั่งยืนสู่สังคมไทย และระยะสองเป็นการเติมพลังเครือข่ายด้วยกระบวนการเสริมแกร่งองค์ความรู้ ศึกษาดูงาน ให้คำปรึกษาแนะนำ ติดตามความร่วมมือเครือข่ายธุรกิจ และสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจ โดยนำทั้งกลุ่มฮีโร่และกลุ่มแองเจิ้ลมาเชื่อมโยงกับเครือข่ายดีพร้อมต่าง ๆ โดยคาดว่าจะสามารถต่อยอดธุรกิจในรูปแบบใหม่ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 10 ล้านบาท ดร.ณัฐพล กล่าวทิ้งท้าย

ทั้งนี้ โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำธุรกิจพันธ์ดีพร้อม หรือ ดีพร้อมฮีโร่ (DIPROM Heroes) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ
การบ่มเพาะแบบดีพร้อมจากภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนอย่างสมดุล และเน้นการฝึกอบรม
อย่างเข้มข้น ปรับมิติของธุรกิจเพื่อสังคมให้มีมุมที่น่าสนใจ การนำเสนอธุรกิจพร้อมเครือข่ายกับกลุ่มทุนธุรกิจแองเจิ้ล การศึกษาดูงานฮีโร่ที่ประสบความสำเร็จซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับธุรกิจร่วมอุดมการณ์และจับมือ
กับกลุ่มแองเจิ้ลอย่างต่อเนื่อง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อม โทรศัพท์ 0 2430 6873 ต่อ 2 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipromindustry
และ www.diprom.go.th

###

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทร. 0 2430 6865-66 ต่อ 1033 / เผยแพร่