ช้อปดีมีคืน 2566 เงื่อนไขใช้ซื้ออะไรได้บ้าง ขอคืนภาษีได้เท่าไหร่

ใครสามารถใช้สิทธิ ช้อปดีมีคืน 2566 ได้บ้าง ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องเสียภาษี ที่ต้องการนำค่าใช้จ่ายจากโครงการช้อปดีมีคืนไปลดหย่อนภาษี 2566 ที่จะต้องยื่นแบบในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2567 ในช่วงที่มีการให้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยสามารถใช้สิทธิได้เลยไม่ต้องลงทะเบียนสมัครช้อปดีมีคืน

 ช้อปดีมีคืน 2566 เงื่อนไขการใช้บริการเริ่มใช้  1 ม.ค.-15 ก.พ. 66

 • ต้องซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากร้านที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปให้ได้เท่านั้น
 • ซื้อสินค้า หรือบริการที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66
 • ยกเว้นการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) และหนังสือหรือ E-book ที่ใช้ใบเสร็จรับเงินได้ โดยระบุชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน
 • หากจ่ายค่าสินค้าในปี 2565 แต่ไปใช้บริการในวันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ. 66 จะไม่สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้ เพราะถือว่าไม่ได้ใช้จ่ายในช่วงเวลาที่กำหนด
 • สินค้าและบริการที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ต้องเป็นสินค้าและบริการที่เสียภาษี VAT หากเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี VAT จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ช้อปดีมีคืน 2566 ลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่ ?

ใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท แบ่งได้ดังนี้

 • ค่าซื้อสินค้า-บริการ จำนวน 30,000 บาทแรก ออกใบกำกับภาษีแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกส์
 • ค่าซื้อสินค้า-บริการ อีกจำนวน 10,000 บาท ออกใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

กรณีที่ซื้อสินค้า 40,000 บาท ไม่ได้แปลว่าจะหักภาษีได้ 40,000 บาท แต่จะลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่นั้นอยู่ที่ฐานภาษีของตนเอง ต้องคำนวณจากเงินได้สุทธิที่เหลืออยู่ด้วย ซึ่งแต่ละขั้นจะสามารถลดหย่อนได้สูงสุดตามตารางดังต่อไปนี้
สูตรคำนวณลดหย่อนภาษี

 • เงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ฐานภาษีฯเงินได้ ยกเว้นภาษี เงินภาษีคืนสูงสุด (กรณีจ่าย 40,000 บาท) = 0 บาท
 • เงินได้สุทธิ 150,001-300,000 บาท ฐานภาษีฯเงินได้ 5% เงินภาษีคืนสูงสุด (กรณีจ่าย 40,000 บาท) = 2,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ 300,001-500,000 บาท ฐานภาษีฯเงินได้ 10% เงินภาษีคืนสูงสุด (กรณีจ่าย 40,000 บาท) = 4,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ 500,001-750,000 บาท ฐานภาษีฯเงินได้ 15% เงินภาษีคืนสูงสุด (กรณีจ่าย 40,000 บาท) = 6,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ 750,001-1,000,000 บาท ฐานภาษีฯเงินได้ 20% เงินภาษีคืนสูงสุด (กรณีจ่าย 40,000 บาท) = 8,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ 1,000,001-2,000,000 บาท ฐานภาษีฯเงินได้ 25% เงินภาษีคืนสูงสุด (กรณีจ่าย 40,000 บาท) = 10,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ 2,000,001-5,000,000 บาท ฐานภาษีฯเงินได้ 30% เงินภาษีคืนสูงสุด (กรณีจ่าย 40,000 บาท) = 12,000 บาท
 • เงินได้สุทธิ 5,000,001 ขึ้นไป ฐานภาษีฯเงินได้ 35% เงินภาษีคืนสูงสุด (กรณีจ่าย 40,000 บาท) = 14,000 บาท

หลักฐานการยื่นลดหย่อนภาษี ช้อปดีมีคืน 2566

1.ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบกระดาษ

2.ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

3.ใบเสร็จรับเงิน

ช้อปดีมีคืน 2566  ซื้ออะไรได้บ้าง?

 • สินค้า-บริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • หนังสือ (รวมถึง e-book)
 • สินค้า OTOP ที่ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชน

สินค้าและบริการที่ไม่เข้าเงื่อนไข  ช้อปดีมีคืน 2566 ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี

 • ค่าสุรา เบียร์ ไวน์
 • ค่ายาสูบ
 • ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
 • ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 • ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
 • ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
 • ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
 • ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
 • ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
 • ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้ สามารถใช้สิทธิได้เมื่อซื้อและใช้บริการในระยะเวลาโครงการ ช้อปดีมีคืน 2566 เงื่อนไข ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น นอกเหนือจากนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิได้

มาตรการช้อปดีมีคืน 2566 เป็นการใช้จ่ายในช่วงตามระยะเวลาโครงการฯ จะใช้ได้กับการลดหย่อนภาษี 2566 คือ ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงต้นปี 2567 เท่านั้น ไม่ใช่ว่าซื้อของแล้วจะใช้ยื่นภาษีในช่วงต้นปี 2566 ได้เลยทันที

บัตร เคทีซี พราว