ข่าวของขวัญปีใหม่รัฐบาล เราเที่ยวด้วยกันเฟส5 บัตรคนจน

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยวันนี้ต้องติดตามการพิจารณามาตรการของขวัญปีใหม่ 2566 จากกระทรวงต่างๆ ที่เตรียมนำเสนอให้ครม.ได้พิจารณา เช่น

 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเสนอโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5” เข้าที่ประชุมครม. เพื่อเป็นแพ็กเกจของขวัญปีใหม่ 2566 ซึ่งกำหนดจำนวนสิทธิไว้ที่ 1.5 ล้านสิทธิหรือห้องพัก ใช้งบประมาณ มูลค่า 5,400 ล้านบาท หากผ่านการพิจารณา คาดว่าจะเริ่มต้นดำเนินโครงการได้ในเดือนม.ค. 66
 • นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเสนอแนวทางการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง ออกไปจนถึงถึงเวลา 04.00 น. จากเดิมเวลา 02.00 น. เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเศรษฐกิจภาคกลางคืนมากขึ้น
 • กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอมาตรการด้านภาษี เช่น โครงการช้อปดีมีคืน ที่กำหนดให้สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า และบริการมาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงวงเงินสูงสุด 4 หมื่นบาท
  รวมถึงการขยายเวลาลดภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับเครื่องบินไอพ่นที่ใช้ในประเทศ เหลือลิตรละ 0.20 บาท จากเดิมสิ้นสุด 31 ธ.ค.65 เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และลดค่าครองชีพให้ประชาชนที่เดินทางไม่ให้เสียค่าโดยสารที่สูงจนเกินไป
 • ขณะเดียวกัน กระทรวงการคลัง ยังจะมีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ผู้มีรายได้น้อย บัตรคนจน รวมถึงกลุ่มเปราะบางต่างๆ ผ่านมาตรการจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เช่น การให้รางวัลพิเศษสำหรับสลากออมสิน รวมถึงมอบของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าสินเชื่อที่มีวินัยผ่อนชำระดี จะได้รับเงินคืนเข้าบัญชี 500-1,000 บาท เป็นต้น
  นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง จะเสนอการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ, การรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 3 ปี 65
 • กระทรวงการคลัง เสนอเอกสารลับริมแดง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่…)
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานผลการสำรวจความต้องการของประชาชนว่าด้วยของขวัญปีใหม่ ที่ต้องการจากรัฐบาล
 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายงานความคืบหน้าการพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือ Digital ID และกรอบการขับเคลื่อนการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลประเทศไทย ระยะที่ 1 พ.ศ.2565-2567 เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
 • กระทรวงพลังงาน เสนอการร่วมทุนในบริษัท LNG Receiving Terminal (แห่งที่ 2) บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 • กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานผลการคัดเลือกเอกชน และเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุน โครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลว
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติปรับเพิ่มราคากลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญา ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่ 2 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริตในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอการประชุมระดับรัฐมนตรีแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 6 ประเทศ (GMS) ครั้งที่ 25

ติตดามข่าว ข่าวของขวัญปีใหม่รัฐบาล 2566 ได้ที่นี่