หลักสูตร Strategic Problem Solving &  Decision Making กลยุทธการแก้ปัญหาและตัดสินใจ

ทักษะการแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อน (Complex problem solving skills) กลายเป็นทักษะที่สำคัญอย่างมาก (Future skills) สำหรับคนทำงาน ในโลกธุรกิจที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอน ความซับซ้อนและความไม่ชัดเจนกำกวมที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ ที่ทำให้องค์กรต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ไม่เคยเจอมาก่อน

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานล้วนแล้วแต่เป็นด่านหน้าสำคัญที่จะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและทำการตัดสินใจแก้ปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้สามารถสร้างผลงานและผลลัพธ์ที่พึงปราถนาให้กับองค์กรได้

กลยุทธการแก้ปัญหาและตัดสินใจ คือทักษะสำคัญในโลกธุรกิจ ที่จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน สามารถวิเคราะห์แยกแยะระบุปัญหาออกมาได้อย่างเข้าใจง่ายและรวดเร็ว มองเห็นทั้งปัญหาทั้งองค์รวมในปัจจุบันรวมถึงช่วยให้สามารถคาดการปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย ช่วยให้เกิดกระบวนการตัดสินใจในการแก้ปัญหาแบบมีกลยุทธเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจหรือผลลัพธ์ที่ตัวเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Strategic Problem Sovling & Decision Making ถูกออกแบบมาให้ผู้บริหารผู้จัดการ มีกลยุทธและวิธิคิดในการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนให้เข้าใจง่ายและได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เร็วขึ้น และเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจบนหลักการที่มีเหตุผลและลดความเสี่ยงให้องค์กร อีกทั้งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานในแง่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ผ่านเครื่องมือที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในทันทีเพื่อให้งานเกิดผลลัพธ์และสำเร็จได้ตามเป้าหมายในเวลาอันรวดเร็ว       

 สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสามารถแบ่งประเภทของปัญหาต่างๆได้และเลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ใช้ขั้นตอนในการแก้ปัญหาที่ยากให้ง่ายได้และสามารถมองปัญหาได้อย่างรอบด้าน เข้าใจปัญหา หาสาเหตุแท้จริง รวมถึงจัดลำดับความสำคัญของปัญหาได้
 3. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างวิธีแก้ปัญหา ตลอดจนประเมินวิธีแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจที่จะแก้ปัญหาโดยเลือกจากวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
 4. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแผนการแก้ปัญหาจนไปสู่การนำไปลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับตนเอง ทีมงาน และองค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน  จำนวนรุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน

 เนื้อหาของหลักสูตร : การฝึกอบรม 1 วัน (วันละ 6 ชั่วโมง) ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

 Module 1: Problems vs Complex Problems ทำความรู้จักปัญหาก่อนที่จะแก้ปัญหา

 เรียนรู้ประเภทของปัญหาต่างๆว่ามีกี่ประเภทเพื่อที่จะได้เลือกใช้เครื่องมือในการแก้ปัญหาแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 • นิยามของปัญหาและความแตกต่างของปัญหาประเภทต่างๆ
 • Mindset ที่จำเป็นสำหรับการแก้ปัญหาที่ยากให้ง่าย
 • Complex Problem คืออะไรต่างจากปัญหาอื่นๆอย่างไร
 • กลยุทธและเครื่องมือที่เลือกใช้ในการแก้ปัญหาซับซ้อน
 • 4 ขั้นตอนง่ายๆในการแก้ปัญหาที่ยากให้ง่ายขึ้น

Module 2: Strategic Outcome Prioritisation กลยุทธการแยกแยะปัญหาและจัดความสำคัญตามผลลัพธ์ที่ต้องการ

  เรียนรู้วิธีการมองปัญหาแบบรอบด้านจากการจัดลำดับความสำคัญตามผลลัพธ์ที่ต้องการแก้ปัญหาด้วยผังต้นไม้ผลลัพธ์ 

 • การระบุปัญหาแบบระดมไอเดีย
 • การประเมินสถานการณ์ของผลลัพธ์ที่ต้องการจากการแก้ปัญหา
 • กลยุทธการใช้ “ผังต้นไม้ผลลัพธ์” (Logic-Tree: Outcome) เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการเลือกแก้ปัญหา
 • กลยุทธการจัดลำดับความสำคัญของผลลัพธ์และปัญหา
 • Workshop: “ผังต้นไม้ผลลัพธ์” Logic-Tree: Outcome

Module 3: Strategic Root Causes Finding กลยุทธการหาสาเหตุของปัญหาแบบรวดเร็ว 

     ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาได้อย่างรวดเร็วด้วยการใช้ “ผังต้นไม้ทำไม” พร้อมทั้งใช้กลยุทธในการทดสอบสมมุติฐานที่เหมาะสม 

 • เทคนิคการระบุปัญหาและคัดเลือกปัญหามาแก้ไขตามเสั้นทางของผลลัพธ์
 • เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
 • กลยุทธการหาสาเหตุและตั้งสมมุติฐานของปัญหาด้วย “ผังต้นไม้ทำไม” (Logic-Tree: Why)
 • เทคนิคการทดสอบสมมุติฐานเพื่อระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
 • Workshop: “ผังต้นไม้ทำไม” Logic-Tree: Why

Module 4: Strategic Solution Planning กลยุทธการออกมาตรการและวางแผนแก้ปัญหา 

     ออกมาตรการและจัดลำดับความสำคัญในมาตรการการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน 

 • เทคนิคการประเมินความยากง่ายและผลกระทบต่อมาตรการแก้ปัญหา
 • กลยุทธการใช้ “เมทริกซ์ยากง่ายต่ำสูง” เพื่อจัดความความสำคัญของมาตรการแก้ปัญหา
 • กลยุทธการลดความยากของมาตรการแก้ปัญหาให้ปฏิบัติง่ายขึ้น
 • การใช้เครื่องมือเพื่อทำการตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ปัญหา
 • Workshop: เมทริกซ์ยากง่ายต่ำสูง

วิทยากรผู้สอน  ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล (โค้ชเพียว)

ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล นักสร้างสมองแห่งความสำเร็จ (โค้ชเพียว) จบปริญญาเอกจาก จากมหาวิทยาลัยโตเกียว (The University Of Tokyo) มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น) และเป็นผู้หนึ่งที่ประสบความสำเร็จในบริษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ ได้รับผิดชอบงานที่สำคัญทั้งในเรื่องของการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

โค้ชเพียวเชี่ยวชาญศาสตร์การโค้ชโดยใช้กระบวนการทำงานของสมองเพื่อปลดล๊อคและพัฒนาศักยภาพมนุษย์เพื่อไปสู่ความสุขและความสำเร็จยิ่งขึ้นและเร็วขึ้นกว่าเดิม (Result Coaching) และยังเชี่ยวชาญการโค้ชที่เน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงจากการตระหนักรู้เชิงบวก (Transformative coaching) ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation) และยังเป็นผู้เขียนหนังสือขายดี “สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น” ที่มาเปิดเผยกระบวนการใช้สมองเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ง่ายและเร็วกว่าเดิมอีกด้วย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร บริษัท Code of Success จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทฝึกอบรมด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ โดยใช้ศาสตร์หลากหลายที่ผสมผสานกันเพื่อสร้างผลลัพธ์ตามที่ลูกค้าต้องการโดยมีลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับทั้งบริษัทมหาชนและ SMEs

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยโตเกียว (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยโตเกียว (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ประวัติการทำงาน

 • กรรมการผู้จัดการ  บริษัท Code of Success จำกัด (ปัจจุบัน)
 • กรรมการบริหาร บริษัท Intech Value จำกัด (ปัจจุบัน)
 • ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท Mitsui Sumitomo Insurance สาขาประเทศไทย
 • ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาองค์กร บริษัท Mitsui Sumitomo Insurance สาขาประเทศไทย
 • รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาธุรกิจ  บริษัท Mitsui Sumitomo Insurance สาขาประเทศไทย
 • นักวิเคราะห์อาวุโส  บริษัท Automotive Resources Asia จำกัด

องค์กรที่เคยร่วมงาน