โลกธุรกิจในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก และมีความไดนามิคอย…