การที่จะให้ธุรกิจอยู่รอดและไปต่อได้นั้น ผู้ประกอบการต้องปรับตัวให้ทันต่อการ…