หลายคนมีทักษะในการเล่าเรื่อง แต่ไม่สามารถเขียนหรือสร้างเป็น คอนเทนต์ เพื่อถ…