อบรมการตลาดออนไลน์สำหรับร้านอาหาร จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2…