Netflix คือบทเรียนที่น่าสนใจ การมองเห็น วิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กร คือสิ่งที่น่าเรียนรู้ยิ่ง นับตั้งแต่ก้าวแรกจนถึงปัจจุบัน Netflix มีมุมมองที่ต่างจากรูปแบบเดิม ๆ ที่เคยมีมาเสมอ และนี่เองคือ “สูตรลับแห่งความสำเร็จ” ที่แท้จริง ในโลกยุคออนไลน์ที่นับวันอินเตอร์เน็ตจะยิ่งมีอิทธิพลในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่ว่าจะเป็นบริการออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการซื้อของ การเรียน เกมส์…