ก่อนที่เราจะเริ่มทำธุรกิจผมแนะนำนะครับว่าเราควรที่จะสร้างแบบจำลอง เบื้องต้นในการทำธุรกิจของเราขึ้นมาก่อนนะครับ เพื่อที่จะทำให้เราเห็นภาพโดยรวมของธุรกิจ ความสัมพันธ์กับงานด้านต่าง ๆ โมเดลธุรกิจที่ได้รับการใช้แพร่หลายในปัจจุบันคือ Business Model Canvas ครับ แต่เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผมจะค่อย ๆ อธิบายปัจจัยต่าง ๆ ใน โมเดลธุรกิจนี้ให้ทุกท่านได้เข้าใจ โดยใช้ภาษาที่เป็นพื้นฐานมากที่สุดนะครับ เรามาตั้งต้นกันที่ 4…