ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ธุรกิจร้านอาหารสุขภาพสำหรับผู้สูงอ…