ในปีที่ผ่านมา กระแสเติบโตของผู้ประกอบการธุรกิจเลือดใหม่ที่เรียกว่า Startup เป็นที่ต้องการของสังคมอย่างมาก เห็นได้จากการที่ภาครัฐ และภาคเอกชน ออกแบบโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักธุรกิจเลือดใหม่เหล่านี้ให้สามารถสร้างแนวคิดในการผลิตสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กลายเป็นจริงได้ ด้วยวิสัยทัศน์ทางธุรกิจที่พวกเขามี ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ทำให้เกิดการคิดค้นสินค้า และบริการใหม่ ที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจยุค 4.0 ได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ใช่ใครก็ตามที่เปิดบริษัทใหม่จะเหมาะแก่การติดป้าย  Startup  จริงๆ แล้วธุรกิจประเภท…