พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เคยเสด็จพระราชดำเนินประพาสไปยังประเทศเดนมาร์ก และทรง    ศึกษาการทำฟาร์มโคนมเพื่อเตรียมสร้างอาชีพใหม่ให้แก่เกษตรกรไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้พื้นที่ในพระตำหนักสวนจิตรลดาเพื่อเลี้ยงโคนมพันธุ์บราวน์สวิส ,โคพันธุ์เรดเดน, และพันธุ์ลูกผสมเรดซินดี้ ที่มีผู้น้อมเกล้าฯ สำหรับศึกษา ทดลอง วิจัย และพัฒนาและหาแนวทางในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ตามแบบฉบับเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์  140,000 บาท เป็นทุนในการก่อสร้าง“โรงนมผงสวนดุสิต” ซึ่งเป็นโรงนมผงแห่งแรกของประเทศไทย…