สรุปขั้นตอนการจองสิทธิเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 12 ปี 1.เข้าจองส…