เงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ มีความสำคัญอย่างมาก ผู้ประกอบการจะละเลยไม่ได้ ต้องบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว มีกำไรภายใต้ความเสี่ยงเหมาะสมโดยอาศัยเทคนิคต่าง ๆ มากำหนดนโยบายอย่างสมดลและหลีกเลี่ยงข้อห้ามที่เป็นอันตรายต่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียน อย่างรู้กัน เงินทุนหมุนเวียน หรือ Working Capital เป็นเงินทุนของธุรกิจใช้หมุนเวียนดำเนินงานก่อนได้รับเงินสดจากการขายสินค้าและบริการ หรือการชำระหนี้จากลูกหนี้ ธุรกิจจำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนสำรองไว้ใช้หลายกรณี ได้แก่ จ่ายเงินสดในการชำระค่าสินค้า/วัตถุดิบ ชำระหนี้คืนเจ้าหนี้ จ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่าง…