การเปลี่ยนแปลงนั้นถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้น แต่การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายยิ่งกว่า การเข้ามาของ Alibaba ในครั้งนี้ แน่นอนว่าไม่อาจบอกได้ว่าในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางใด แต่การมาครั้งนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ SMEs ควรให้ความสำคัญ นานมาแล้วที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคแรกที่เกิดขึ้นโดยยุโรปเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม มีการนำเอาเครื่องจักรไอน้ำเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคต่อมาที่สหรัฐฯได้เข้ามาเป็นผู้นำมีการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยในการทำงานแทนมนุษย์ รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ที่กำลังเดินทางมาถึงนี้ นั่นคือนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI…