ปัจจัยสี่ของมนุษย์นั่นคือ อาหาร  ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ชีวิตอยู่ได้ ซึ่งหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจทำให้ชีวิตลำบากได้ ในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีปัจจัยสี่เช่นกัน หรือ ที่เราเรียกกันว่า จตุปัจจัย จตุปัจจัย ประกอบด้วย จีวร คือ เครื่องนุ่งห่ม  บิณฑบาต คือ อาหาร   เสนาสนะ…