กลุ่มประเทศ CLMV เกิดจากการร่วมตัวกันของประเทศ ลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีแล้ว ยังมีการช่วยส่งเสริมการค้าย่อยระหว่างกัน อย่างประเทศที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ กัมพูชากับเวียดนาม หรืออย่างลาวกับเวียดนาม นอกจากนั้นกลุ่มประเทศนี้ ยังได้รับการสนับสนุนการค้าระดับสูงจากนานาประเทศ เช่น เขตการค้าเสรีทางแปซิฟิก (TPP) ที่ทางสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนแก่เวียดนาม, หรือแม้แต่ GSP ที่กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถส่งออกได้จากการลดหย่อนทางภาษี ดังนั้นภาพรวมทางการค้าของทั้ง CLMV…