ในชีวิตประจำวันมนุษย์ใช้ความคิดแค่ 7% ในขณะที่รับรู้จากความรู้สึกมากถึง 93% ดังนั้นคำตอบ คือ มนุษย์รับรู้จาก ความรู้สึก ได้เร็วกว่า โดยรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง และประสาทสัมผัสที่มนุษย์ใช้รับรู้มากที่สุดสองอันดับแรก