เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ทีมงานสถาบันพัฒนาและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME Ta…