ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร ธุรกิจหลายแห่…