พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เคยเสด็จพระราชดำเนินประพาสไ…