Subscribe Now

* You will receive the latest news and updates on your favorite celebrities!

Trending News

Tag: ท้าววิรูปักโขนาคราช

SME

บูชาท้าววิรูปักโขนาคราชอย่างไรให้ถูกต้อง 

การบูชาท้าววิรูปักโขนาคราชก็ทำได้หลายทาง เช่น การบูชาด้วยการถวายบุญ เนื่องจาก คำว่า นาค ในงานบวชนาคนั้น แทนพญานาคที่เคยแปลงกายเพื่อบวชในศาสนา เวลาที่เราไปงานบวช หรือว่าเข้ารวมงานบุญต่างๆ ก็สามารถกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลให้แก่เหล่าพญานาค โดยเอ่ยนามของท่าน เช่น ท้าววิรูปักโขก็ถือได้ว่าเป็นการเชื่อมบุญสัมพันธ์ต่อกันแล้ว

Read more
Loading...
SME

อานิสงส์การสร้างวิทยาลัยสงฆ์และการบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิที่พักสงฆ์ 

ปัจจัยสี่ของมนุษย์นั่นคือ อาหาร  ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ชีวิตอยู่ได้ ซึ่งหากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจทำให้ชีวิตลำบากได้ ในทางพระพุทธศาสนานั้นก็มีปัจจัยสี่เช่นกัน หรือ ที่เราเรียกกันว่า จตุปัจจัย จตุปัจจัย ประกอบด้วย จีวร คือ เครื่องนุ่งห่ม  บิณฑบาต คือ อาหาร   เสนาสนะ…

Read more
Loading...