ในปัจจุบันโลกยุคดิจิตอลได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตในทุกด้านรวมไปถึงมีอาชีพที่เกิดใหม่ในโลกยุคที่ทุกอย่างไปไกลและเปลี่ยนได้เร็วอาชีพหนึ่งได้ถือกำเนิดมาและเป็นที่ต้องการคืออาชีพ  “นักสร้างคอนเทนต์” (Content  Creator) อาชีพนี้เป็นอาชีพที่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์กับทักษะการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ให้สอดคล้องกัน ซึ่งในปัจจุบันอาชีพนี้มีอยู่หลายกลุ่มและมีการขยายตัวได้ค่อนข้างมาก ในปัจจุบันหลายคนหันมาเป็น นักสร้างคอนเทนต์ มากขึ้น ประกอบกับอาชีพนี้มีรายได้ที่ดีพอสมควรหากมีความสามารถ การเตรียมพร้อมเป็นนักสร้างคอนเทนต์ นักสร้างคอนเทนต์ ในยุคนี้นั้นมีหลายคนให้สนใจอาชีพนี้เพิ่มขึ้นเป็นอาชีพที่ค่อนข้างขาดแคลนและได้ผลตอบแทบที่ดี วันนี้จะมีเคล็ดลับในการเตรียมตัวก่อนเป็นนักสร้างคอนเทนต์ที่ดีต้องมีอะไรบ้าง มีความรอบรู้ รู้ลึก และรู้จริง ก่อนเป็นนักสร้างคอนเทนต์นั้น สิ่งแรกที่สำคัญคือ ผู้สร้างคอนเทนต์ต้องเข้าใจสินค้าและบริการ ที่สร้างขึ้นมาก่อน…