หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ประกันสังคมคืนเงินชราภาพ  เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำนาญชราภาพ –  จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า180 เดือน ไม่ว่าระยะเวลา 180 เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม –  มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ –  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง เงื่อนไขการเกิดสิทธิกรณีบำเหน็จชราภาพ –  จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน –  ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง –  มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์…