ในยุค 4G ที่ทุกอย่างเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆ มากมาย หลายๆ กลุ่มธุรกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทและส่วนแบ่งทางการตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเทคนิคและกลยุทธ์ทางการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก